Skip to content

Mewnforio ac allforio

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym wedi rhoi nifer o fesurau ar waith i sicrhau nad yw anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid sy’n cael eu mewnforio yn creu risg annerbyniol i iechyd y cyhoedd ac anifeiliaid.

Rydym yn gweithio gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) i weithredu rheolau mewnforio ar gyfer Prydain gyfan sy'n deillio o'r Undeb Ewropeaidd (UE), ac maent yn pennu rheolau cenedlaethol os nad oes amodau mewn grym gan yr UE.

Mae gwaith rhyngwladol ar gadw golwg ar glefydau yn galluogi i ni i gymryd camau diogelu brys i wahardd neu gyfyngu ar fewnforion o wledydd lle gadarnhawyd bod achosion o glefyd ymhlith anifeiliaid.

Caiff yr holl anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid o wledydd nad ydynt yn aelodau o'r UE eu harchwilio (y cynnyrch ei hun a'r dogfennau cysylltiedig) mewn cyfleusterau cymeradwy mewn porthladdoedd neu feysydd awyr. Gelwir y cyfleusterau hyn yn Fannau Archwilio ar y Ffin. Mae deddfwriaeth yr UE yn pennu'r gofynion ar gyfer y Mannau Archwilio ar y Ffin. Fe gânt eu harolygu o bryd i'w gilydd gan y Comisiwn Ewropeaidd er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon ofynnol. Nid oes Mannau Archwilio yng Nghymru ar hyn o bryd.

Caiff adolygiad o'r rheolaethau ar fewnforio cynhyrchion anifeiliaid ei gyhoeddi bob blwyddyn. Mae'r adolygiad yn cydnabod mai'r unig ffordd i fynd i'r afael â mewnforio anghyfreithlon yn llwyddiannus yw drwy hybu cydweithio rhwng holl adrannau perthnasol y llywodraeth ac asiantaethau gorfodi, codi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd a deall y peryglon. Cliciwch y cyswllt i'r chwith o'ch sgrin am fynediad at y fynegrif o gyhoeddiadau am wybodaeth a chefndir pellach, os gwelwch yn dda.

Cyswlltiadau allanol defnyddiol

Iechyd Anifeiliaid – Y Ganolfan Masnach Ryngwladol ar gyfer Allforion

Iechyd Anifeiliaid – Y Ganolfan Masnach Ryngwladol ar gyfer Mewnforion

DEFRA - Masnach Rhyngwladol (Saesneg yn unig)

Adran Amaethyddiaeth, Amgylchedd a Materion Gwledig, Gogledd Iwerddon (Saesneg yn unig)