Skip to content

Mesurau rheoli gwartheg

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Rydym wedi cyflwyno mesurau llymach i reoli gwartheg, rydym yn cynnal mwy o brofion TB ac nid ydym yn dangos unrhyw oddefgarwch at ffermwyr sydd ddim yn cydymffurfio.

Ymdrin â TB

Wrth ddelio â TB gwartheg, rydym yn cadw at bedair egwyddor rheoli clefydau heintus.

Ei gadw allan

Mae prawf TB yn cael ei gynnal ar bob buches yng Nghymru bob blwyddyn.  Mae profion yn cael eu cynnal ar wartheg unigol hefyd cyn eu bod yn cael symud o fferm.  Mae hyn yn help i rwystro lledaenu’r clefyd i ffermydd eraill ac i ardaloedd heb TB.

Ei ddarganfod yn gyflym

Bwriad ein profion ar wartheg yw darganfod anifeiliaid heintiedig cyn gynted â phosibl. Bydd y profion hyn yn dangos i ni ba anifeiliaid sydd wedi’u heintio cyn eu bod yn dangos arwyddion y salwch. Rydym felly’n gallu mynd â gwartheg heintiedig o’r fferm cyn eu bod yn cael cyfle i heintio gwartheg eraill.

Ei rwystro rhag lledaenu

Rhan bwysig iawn o’n rhaglen ddileu yw gofalu nad yw gwartheg wrth eu symud yn lledaenu’r clefyd.  Cyn gynted ag y gwelir bod TB mewn buches, mae hi’n colli ei statws ‘heb TB’.  Mae cyfyngiadau’n cael eu gosod arni a does dim anifeiliaid yn cael symud o’r fferm.

Cael gwared arno

Amcan ein mesurau rheoli yw cael hyd i’r clefyd yn gyflym, ei rwystro rhag lledaenu ac yna ei ddileu.  Pan fydd gwaharddiad symud ar fuches, cynhelir mwy o brofion tan ein bod yn hollol sicr bod y clefyd wedi mynd.

Bydd mesurau rheoli gwartheg yn parhau i fod yn sylfaen i’n Rhaglen i Ddileu TB. I gael rhagor o gyngor ar gynnal profion am TB ar eich buches, ewch i wefan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (dolen allanol).