Skip to content

Rhaglen dileu TB mewn Gwartheg

Dolenni perthnasol

Mae Deddf Gwarchod Moch Daear 1992 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i ladd, anafu neu gymryd mochyn daear, neu ymyrryd â brochfa moch daear.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Arbrofi am TB

Sefydlwyd y rhaglen dileu TB er mwyn cyflawni'n nod tymor hir o ddileu TB mewn gwartheg yng Nghymru.

Rydym yn delio â TB gwartheg yn yr un ffordd ag unrhyw glefydau anifeiliaid eraill:

  • ei ganfod
  • delio â ffynhonnell yr haint
  • ei ddileu
  • ei atal rhag dychwelyd.

Gall TB gwartheg effeithio ar famaliaid o bob math. Felly mae'r rhaglen i ddileu TB yn ceisio delio â phob ffynhonnell o haint TB:

  • gwartheg
  • anifeiliaid domestig heblaw gwartheg, fel lamas ac alpacas
  • bywyd gwyllt fel moch daear a cheirw.

Bydd y dulliau rheoli sydd gennym i fynd i'r afael â'r clefyd ymysg gwartheg yn parhau i fod yn sylfaen i'n rhaglen. Drwy frechu moch daear, rydym hefyd yn delio â'r haint ymysg y boblogaeth moch daear.

 

Mae'n rhaglen hefyd yn ceisio delio â TB ymysg anifeiliaid eraill fel camelidau a cheirw gwyllt. Rydym wedi cyflwyno pwerau cyfreithiol sy'n caniatáu i ni reoli TB ymysg camelidau yn yr un ffordd â gwartheg. Rydym hefyd yn monitro lefel TB gwartheg yn rheolaidd ymysg ceirw gwyllt wedi'u difa.

 

Cynllun Cyflewni

 

Mae’r Prif Strategaeth yn gosod sut y mae’r rhaglen ddileu yn cyfrannu i’n golwg hir dymor o iechyd a lles i anifeiliaid. Rhoddir y raglen ar waith gan Gynllun Cyflenwi sy’n eistedd o dan y brif strategaeth. Rydym yn cymryd dull ranbarthol i ddileu trwy sefydlu ardaloedd TB Isel, Canolradd ac Uchel sydd wedi ei seilio ar nifer o achosion o afiechyd. Mae’r cynllun cyflenwi yn darparu manylion y rheolau sy’n berthnasol i bob ardal. Mae’n hyblyg i newidiadau yng nghyd-destun TB ac mi fydd yn cael ei ddiweddaru’n reolaidd. Gallir ddod o hyd i’r ddau ddogfen yn yr adran lawrlwytho dogfennau isod.

I gael gwybod ym mha ardal TB y mae’ch daliad chi, gallwch fynd i wefan Lle Llywodraeth Cymru, a theipio’ch côd post. 

Mae dogfen Cwestiynau ac Atebion ar gael sy’n ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin. Mae’r ddogfen honno i’w gweld yn yr adran lawrlwytho isod.

 

Ymateb i Bwyllgor Materion Gwledig a Newid Hinsawdd 

 

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor Materion Gwledig a Newid Hinsawdd ynglŷn ar Rhaglen Newydd Ddileu TB mewn Gwartheg. 

 

Dangosfwrdd TB

 

Rydym wedi datblygu dangosfwrdd TB i gyflwyno data gweledol am TB ac i wneud yr wybodaeth yn hawdd ei deall. Mae’r dangosfwrdd yn dangos sefyllfa’r clefyd trwy Gymru a’r gwaith sy’n cael ei wneud trwy’n rhaglen dileu TB.

Mae ystadegau cenedlaethol a rhanbarthol mwy manwl ar gael yn y Adroddiad Gwyliadwriaeth Blynyddol ac ar gov.uk (dolen allanol - Saesneg yn unig).