Skip to content

Deddfwriaeth yn ymwneud â TB buchol

Mae sawl darn o ddeddfwriaeth yn ymwneud â rheolaethau TB buchol yng Nghymru.

Deddfwriaeth yr UE

Caiff y gofynion ar gyfer profi gwartheg am TB buchol eu hamlinellu yng Nghyfarwyddeb yr UE 64/432/EEC (dolen allanol - Saesneg yn unig) sy'n ymdrin â gofynion iechyd ar gyfer gwartheg a moch. Mae'r Gyfarwyddeb yma a Chyfarwyddebau yr UE (77/391/EEC & 78/52/EEC) yn eu gwneud yn ofynnol i Aelod-Wladwriaethau i ddatblygu raglenni ddileu er mwyn cyflymu, dwysáu ney cyflawni dileu TB buchol mewn gwartheg.

Deddfwriaeth ddomestig

Mae Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981 (dolen allanol - Saesneg yn unig) yn rhoi pwerau mewn perthynas â phrofi a lladd anifeiliaid. Mae’r is-ddeddfwriaeth ganlynol wedi cael ei rhoi ar waith: