Skip to content

Bioddiogelwch

Dolenni perthnasol

Bioddiogelwch yw’r ffordd y gall ffermwyr a pherchnogion anifeiliaid leihau’r perygl rhag clefydau.
Yn Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid, mae yna ymrwymiad i gyhoeddi cynllun Gweithredu bob blwyddyn.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae bioddiogelwch yn ymwneud ag atal cyflwyno clefyd yn y lle cyntaf.

Rhan bwysig o’n rhaglen i ddileu TB yw datblygu a hybu gwell arferion bioddiogelwch a hwsmonaeth. Gall bioddiogelwch a hwsmonaeth o ansawdd da leihau’r perygl o haint gan wartheg a moch daear.

Rydym am wella bioddiogelwch drwy:

  • sicrhau bod cyngor ar gael i ffermwyr er mwyn iddyn nhw fedru rheoli a lleihau’r risgiau
  • rhoi gwybodaeth am y risgiau posibl:
    • mae rhai marchnadoedd da byw wedi uwchraddio’u cyfleusterau fel y bo modd arddangos gwybodaeth am TB mewn mannau amlwg
    • mae gwybodaeth am leoliad ffermydd y mae TB yn effeithio arnyn nhw i’w gweld ar y wefan ibTB (dolen allanol).

Cyflwynwyd mynegai genetig hefyd i helpu ffermwyr llaeth i fridio gwartheg â gwell ymwrthedd i TB. Mae ar gael ar llaeth y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) (dolen allanol).

Mae cyngor am fioddiogelwch ar gael:

  • hoddi wrth filfeddygon (os oes gan ffermwyr achosion o TB ar eu daliad, mae ganddyn nhw’r hawl i gael ymweliad yn rhad ac am ddim dan y cynllun Cymorth TB)
  • ar yr hyb TB (dolen allanol).