Skip to content

TB mewn gwartheg

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Iechyd anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Ein hamcan tymor hir yw dileu TB gwartheg yng Nghymru.

Bacteriwm sy’n achosi TB gwartheg a gall effeithio ar bob mamal. Mae’n “glefyd hysbysadwy” am fod pobl yn ogystal ag anifeiliaid eraill, yn gallu ei ddal. Ychydig o berygl sydd i iechyd y cyhoedd, hynny am fod profion rheolaidd yn cael eu cynnal ar wartheg, mae llaeth yn cael ei basteureiddio ac mae archwiliadau’n cael eu cynnal mewn lladd-dai.  Mae’r clefyd yn cael effaith fawr ar ffermydd a’r economi.

Nid oes ffordd effeithiol o drin gwartheg sydd â TB. Gwartheg yn heintio’i gilydd yw’r ffordd fwyaf cyffredin o’i ledaenu.  I reoli’r clefyd, cynhelir profion ar wartheg er mwyn darganfod y clefyd cyn bod ei symptomau’n dangos. Rydym felly’n gallu mynd â gwartheg heintiedig o’r fferm cyn eu bod yn cael cyfle i heintio gwartheg eraill.

Cafodd y rhaglen dileu TB ei chreu i wireddu’r uchelgais tymor hir o gael gwared ar y clefyd. Mae ymdrechion i reoli a dileu’r clefyd yn cael eu cymhlethu gan y ffaith bod anifeiliaid gwyllt fel moch daear a cheirw hefyd yn ei ddal.  Mae’n anodd dileu’r clefyd o’r herwydd mewn ardaloedd lle gall gwartheg ac anifeiliaid gwyllt heintio’i gilydd.