Skip to content

Beth i’w wneud os gwelwch aderyn marw

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adrodd ar aderyn marw.

Dolenni perthnasol

Wybodaeth manylion Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Dylech ffonio Llinell Gymorth Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) (03459 33 55 77).

Os ddowch o hyd i adar dwr (elyrch, gwyddau neu hwyaid) neu gwylanod marw, neu pump neu fwy o adar dwr marw o unrhyw fath yn yr un lleoliad, ddylech eu adrodd i Defra ar 03459 33 55 77 (opsiwn 1) neu trwy e-bostio defra.helpline@defra.gsi.gov.uk.

A fydda'i yn fy mheryglu fy hun trwy afael yn yr aderyn marw

Mae adar gwyllt yn gallu cario sawl clefyd sy'n effeithio ar bobl. Os byddwch yn trafod adar marw, mae'n bwysig golchi'ch dwylo â dwr a sebon cyn gynted â phosibl wedi ichi wneud. Peidiwch â chyffwrdd â'ch wyneb ac yn bendant peidiwch â bwyta tan ar ôl ichi olchi'ch dwylo. Golchwch unrhyw faw ar eich dillad â dwr a sebon.

Beth yw'r risg i mi

Er bod y perygl o ddal ffliw'r adar yn fach, mae adar yn gallu cario clefydau anadlu eraill. Mae adar yn cario heintiau'r stumog a'r coluddion hefyd, fel salmonela a champylobacter.

Beth ddylwn i ei wneud ag adar marw

Cysylltwch â pherchennog y tir y ffeindioch chi'r adar marw arno.