Skip to content

Clefydau anifeliaid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Iechyd anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Mae feirws Schmallenberg wedi’i ganfod mewn gwartheg, defaid a geifr.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Cyngor am leihau perygl afiechyd heintus ac i gyfyngu arno rhag lledaenu.

Lansiwyd y Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Ngorffennaf 2014. Cynllun 10 mlynedd ydyw ar gyfer gwelliant parhaus a pharhaol yn safonau iechyd a lles pob anifail a gedwir at ddibenion bwyd, chwaraeon, gwaith a chwmnïaeth.

Mae bod yn wyliadwrus ac arferion da wrth ofalu am stoc yn hanfodol yn y frwydr yn erbyn unrhyw afiechyd ymhlith anifeiliaid. Mae cynnal safonau bioddiogelwch da a chadw llygad yn rheolaidd ar anifeiliaid am arwyddion o afiechyd yn bwysig i leihau perygl afiechyd heintus ac i gyfyngu arno rhag lledaenu.
 
Yn achos llawer o afiechydon, ni fyddant yn eu hamlygu eu hunain mewn ffordd ddramatig ond gallant effeithio’n andwyol ar gynnyrch a lles. Mae gwell siawns gan geidwaid stoc sy’n dilyn cynlluniau iechyd anifeiliaid o ddod o hyd i afiechyd a gallant ymchwilio i’r rhain yn fwy effeithiol gyda’u milfeddyg.

Mae rhai afiechydon heintus yn gallu cael effaith sylweddol iawn, nid yn unig ar yr anifeiliaid a’u ceidwad, ond hefyd i’r economi a’r gymuned ehangach. Rhaid rhoi gwybod i’r awdurdodau perthnasol am y rhain yn ôl y gyfraith. Dylai ceidwaid anifeiliaid sicrhau eu bod yn gwybod beth yw’r arwyddion sylfaenol y byddai’n rhaid iddynt roi gwybod amdanynt a’u bod yn gallu adnabod yr arwyddion hynny. Os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd eich anifeiliaid, cysylltwch â’ch milfeddyg.