Skip to content

Lles anifeiliaid adeg eu lladd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: lles anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mochyn

Ni ddylai anifeiliaid wynebu poen, gofid neu ddioddefaint y mae modd ei osgoi ar adeg eu lladd ac yn ystod unrhyw weithgareddau cysylltiedig.

Mae Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Cymru) 2014 (WATOK) (ddolen allanol) a Rheoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2014 (ddolen allanol) yn gweithredu Rheoliad (CE) Rhif 1099/2009 (ddolen allanol) yng Nghymru ac yn disodli Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cigydda neu Ladd) 1995 (WASK).

Mae WATOK yn gwella lles anifeiliaid mewn nifer o feysydd, gan gynnwys y canlynol:

  • ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Lles Anifeiliaid ardystiedig fod yn bresennol mewn unrhyw ladd-dy sy’n fwy na maint penodol
  • ei gwneud yn ofynnol i bawb sy’n ymdrin ag anifeiliaid a’u lladd mewn lladd-dy fod â Thystysgrif Cymhwysedd, sy'n disodli'r angen am drwydded Lles Anifeiliaid (Cigydda neu Ladd) (trwydded WASK)
  • ei gwneud yn ofynnol i unigolion sy'n ymdrin ag anifeiliaid a'u lladd y tu allan i ladd-dy ar gyfer eu bwyta mewn cartref preifat (gan berson gwahanol i berchennog yr anifail), neu ar gyfer cyflenwi nifer fach o ddofednod, cwningod ac ysgyfarnogod yn uniongyrchol i'r defnyddiwr terfynol neu fanwerthwyr lleol, fod â thrwydded Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (trwydded WATOK)
  • hyfforddi ac asesu'r rhai sy'n gwneud cais am Dystysgrif Cymhwysedd - gweler y dudalen Tystysgrifau Cymhwysedd a thrwyddedau WATOK i gael rhagor o wybodaeth
  • diogelu anifeiliaid hela sy'n cael eu ffermio, yn ogystal ag anifeiliaid sy'n cael eu lladd y tu allan i ladd-dy, neu eu lladd heb eu stynio o flaen llaw.
Wele linc isod  i adroddiad a baratowyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ddiogelu lles anifeiliaid adeg eu lladd "The Need for and Possible Implementation of a Workable System of CCTV in All Slaughterhouses in Wales”.