Skip to content

Iechyd a lles anifeiliaid

Dolenni perthnasol

Wybodaeth manylion Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Rydym yn gyfrifol am reoli a, lle bo’n bosibl, am ddileu clefydau anifeiliaid yng Nghymru i wella iechyd a lles ein hanifeiliaid.

Rheoli achosion o afiechyd

Mae sgil-effeithiau achosion o afiechyd a’r mesurau i’w rheoli fod yn helaeth ac yn gostus i iechyd y cyhoedd, yr economi a’r amgylchedd. Hefyd, mae’r ffordd rydyn ni’n trin anifeiliaid yn ffordd bwysig o adlewyrchu gwerthoedd ein cymdeithas. Mae hyn yn golygu bod gwella iechyd a lles anifeiliaid yn bwysig i bawb.

Ceisiwn sicrhau gwelliannau parhaol yn y sector amaethyddiaeth ac yn rhoi dyfodol diogel i ffermwyr yng Nghymru drwy:

  • ddiogelu a gwella ansawdd stoc Cymru
  • rheoli a dileu clefydau.

Byddwn hefyd yn cymryd camau i atal clefydau rhag cael eu ffordd i mewn i’r gadwyn fwyd:

  • fonitro symudiadau anifeiliaid
  • cadw gwyliadwriaeth filfeddygol
  • sicrhau nad yw anifeiliaid na chig o ardaloedd heintus yn cael eu mewnforio i Gymru.