Skip to content

Gair am y pwnc

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydyn ni wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu'r amgylchedd ac ar yr un pryd yn cryfhau’r economi wledig.

Mae hyn yn cynnwys ein gweledigaeth ar gyfer ffermio yng Nghymru, sy’n greiddiol i gefn gwlad ac economi wledig gynaliadwy.

Rydyn ni am greu llefydd i bobl fyw, gweithio ac ymweld â hwy sy’n gynaliadwy yn economaidd ac yn amgylcheddol.  Er mwyn gwneud hyn mae angen inni wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau i sicrhau ein bod yn defnyddio cyfran deg ohonynt.  Rydyn ni am wella’r ffordd rydyn ni’n rheoli ac yn rheoleiddio ein tir, ein môr, ein haer a’n dŵr.  

Byddwn yn gwneud hyn trwy:

  • Fyw o fewn cyfyngiadau ein hamgylchedd a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd.
  • Cefnogi eco-systemau iach.
  • Creu llefydd cynaliadwy i bobl.
  • Cefnogi’r diwydiannau ffermio, bwyd a physgodfeydd i ddod yn fwy cynaliadwy a phroffidiol.
  • Rheoli a cheisio dileu clefydau anifeiliaid.
  • Cefnogi’r diwydiant cynhyrchu bwyd a defnyddio arfer gorau o fewn y sectorau llaeth, garddwriaeth a physgodfeydd.
  • Arallgyfeirio a chryfhau’r economi wledig.

Lawrlwytho Dogfen