Skip to content

Rhoi’r Warant Ieuenctid ar Waith yng Nghymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Cynnig rhagweithiol a phositif newydd a fydd yn sicrhau bod gan bob person ifanc 16 oed le addas mewn addysg a dysgu yw’r Warant Ieuenctid.

Ym mis Hydref 2013 amlinellodd Llywodraeth Cymru sut y bydd yn mynd ati i ymgysylltu a datblygu ieuenctid fwyfwy drwy lansio Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid - Cynllun Gweithredu.

Bydd y Warant Ieuenctid yn sicrhau:

  • ffordd o gasglu gwybodaeth am fwriadau pobl ifanc yn y dyfodol ar ôl iddynt droi'n 16 oed
  • gwaith dilynol i weld a ydynt yn trosglwyddo’n llwyddiannus i’r cam nesaf
  • proses glir sy’n sicrhau y gall pob person ifanc dderbyn cynnig addas o le mewn addysg neu hyfforddiant
  • bod gwasanaethau wedi’u teilwra ar gael ar gyfer y rhai sydd angen cymorth.

Beth yw’r Warant Ieuenctid?

Mae’r Warant Ieuenctid yn cynnwys cynnig, derbyn a chychwyn lle addas mewn addysg neu hyfforddiant. Mae wedi’i hanelu at unrhyw  berson ifanc sy’n symud am y tro cyntaf o addysg orfodol yn 16 oed.

Mae lle mewn addysg neu hyfforddiant yn cynnwys:

  • lle rhan-amser/amser llawn mewn ysgol neu goleg
  • cyfle i gael Prentisiaeth
  • lle ar un o Hyfforddeiaethau Llywodraeth Cymru
  • lle ar raglen ail-ymgysylltu
  • cyfle i wirfoddoli
  • rhaglen hyfforddi Lefel 2 yn ystod cyflogaeth

Mae cynnig addas i berson ifanc yn gynnig sy’n briodol i anghenion unigol y person ifanc. Felly rhaid iddo fod yn iawn o ran lefel; lleoliad daearyddol; sector galwedigaethol a dull dysgu a rhaid iddo ennyn ei ddiddordeb mewn addysg, hyfforddiant neu weithgareddau eraill. Bydd yn ei helpu ar hyd y llwybr i gael  gwaith cynaliadwy.

Caiff y Warant Ieuenctid ei threialu mewn sawl awdurdod lleol am y tro cyntaf ym mis Medi 2014 a chaiff ei chyflwyno’n genedlaethol o fis Medi 2015.

Mae rhai ardaloedd llwyddiannus eisoes wedi dod ynghyd i ddrafftio canllawiau ar gyfer y Warant Ieuenctid. Bydd y canllawiau hyn yn cael eu diwygio a’u gwella yn ystod y cyfnod gweithredu. Caiff y canllawiau terfynol eu cyhoeddi yn gwanwyn 2015.