Skip to content

Adroddiadau gwaith ieuenctid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Ein Dyfodol: Adolygiad o Ymestyn Hawliau

21/03/18
Mae’r adroddiad, a gynhaliwyd gan Margaret Jervis, MBE DL, a ddatblygwyd yng nghyd-destun adolygiad Ymestyn Hawl, yn gwneud argymhellion ar y ffordd ymlaen ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru.
 

Gwerthusiad o Grant Cyrff Ieunctid Gwirfoddol Cenedlaethol (NVYO)

21/03/18
Canfu'r gwerthusiad fod y grant NVYO wedi helpu sefydliadau i dyfu, gan eu galluogi i feithrin cysylltiadau â mwy o bobl ifanc ledled Cymru.
 

Adolygiad o Effaith Grant Cymorth y Strategaeth ar gyfer Gwaith Ieuenctid

21/03/18
Canfu'r adolygiad y dylid addasu'r meini prawf ar gyfer y grant i gyd-fynd â blaenoriaethau strategol Strategaeth newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid.
 

Gwerthusiad o Effaith Grant Blynyddol Llywodraeth Cymru i Gyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)

21/03/18
Canfu'r gwerthusiad bod CWVYS yn gyffredinol wedi cael effaith gadarnhaol ar waith ieuenctid yng Nghymru, yn arbennig o ran cynorthwyo ei aelodau drwy roi cyngor ac arweiniad yn ogystal â chyfleoedd hyfforddiant.
 

Gwerthusiad o Effaith Grant Blynyddol Llywodraeth Cymru i Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS Cymru)

21/03/18
Canfu'r gwerthusiad bod ETS (Cymru) yn addas at y diben, a bod ganddo rôl bwysig i'w chwarae wrth gyfrannu at y Strategaeth Genedlaethol bresennol ar gyfer Gwaith Ieuenctid 2014-18.
 

Adolygu’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid 2014-2018

21/03/18
Canfu'r adolygiad er bod y Strategaeth Genedlaethol gyfredol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yn dangos tystiolaeth o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i waith ieuenctid a’i ddatblygiad, nid oedd mor flaengar ag y gallai fod wedi bod. Dylai'r strategaeth newydd fod yn eglur ynglŷn â chysylltiadau i stra ...
 

Argymhellion ar sut y gall y sector gwirfoddol ac awdurdodau lleol weithio gyda’i gilydd yn fwy effeithiol

19/10/16
Yn ôl yr adolygiad, gwelwyd bod angen i sefydliadau sy’n gweithio yn y sector statudol a’r sector gwirfoddol ddatblygu gweledigaeth ar y cyd â’i gilydd ar gyfer yr hyn mae angen iddyn nhw ei gyflawni er mwyn cydweithio i wella bywydau pobl ifanc.
 

Cyfraniad darpariaeth awdurdodau lleol ar gyfer gwaith ieuenctid i strategaeth y Gymraeg

06/05/16
Yn gyffredinol, casgliad yr adolygiad oedd nad oedd y gwasanaeth yn cyfrannu at y strategaeth ond bod amrywiadau mawr yn bodoli o ran dehongli, pwyslais ac effaith.  
 

Gwerthuso gwaith ieuenctid mewn ysgolion

28/10/15
Yn ôl y gwerthusiad, gwelwyd enghreifftiau o waith ieuenctid mewn ysgolion oedd yn llwyddo i gynnig nifer o fanteision i bobl ifanc, ysgolion a chymunedau yng Nghymru.