Skip to content

Grŵp cyfeirio gwaith ieuenctid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Rhanddeiliaid allweddol a phobl ifanc yn cefnogi’r Gweinidogion i weithredu’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid.

Mae Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-2018 (NYWS) yn nodi 'bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu Grŵp Cyfeirio Gwaith Ieuenctid (YWRG) gyda chynrychiolaeth o randdeiliaid allweddol, gan gynnwys pobl ifanc, a fydd yn adrodd yn uniongyrchol i Weinidogion ac yn rhoi cyngor iddynt ar y broses o weithredu'r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol’.  

Sefydlwyd yr YWRG i helpu Gweinidogion Cymru a Llywodraeth Cymru i wneud y canlynol:

 • datblygu a gweithredu Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol.  Bydd y fframwaith hwn yn cyd-fynd â fframweithiau canlyniadau perthnasol eraill Llywodraeth Cymru
 • awgrymu ffyrdd ymlaen i nodi a rhannu arfer da yn effeithiol a datblygu arfer da o ran y strategaeth hon a blaenoriaethau ehangach Llywodraeth Cymru
 • ystyried opsiynau ar gyfer CLIC ar-lein yn y dyfodol.  Bydd hyn yn cynnwys ystyried sut y gall technoleg greu a chynnal ymgysylltu effeithiol â phobl ifanc
 • ystyried y trefniadau mwyaf priodol i gefnogi'r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol y tu hwnt i 2016
 • rhoi cyngor ar y meini prawf ar gyfer gwerthuso effaith gwaith ieuenctid
 • llywio adolygiad annibynnol o arfer gwaith ieuenctid effeithiol mewn ysgolion
 • rhoi cyngor ar gwmpas a darpariaeth rhaglenni gwaith ieuenctid mewn ysgolion
 • rhoi cyngor ar rinweddau canllawiau statudol ar gyfer gwaith ieuenctid
 • ystyried arfer gwaith ieuenctid ledled y DU, yn Ewrop ac yn rhyngwladol ac ystyried y rhinweddau a'r risgiau sy'n gysylltiedig â modelau amgen ar gyfer cyflawni a chontractio gwaith ieuenctid
 • ystyried y ffordd orau i sefydliadau gwaith ieuenctid dyfu a datblygu cyfleoedd i bobl ifanc ddefnyddio a datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg.

Cytunodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ar aelodaeth yr YWRG ar 30 Gorffennaf 2014.

Mae aelodau YWRG yn gynrychiolwyr o a gofynnwyd iddynt ymrwymo i'r grŵp am ddwy flynedd:

 • Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid (PYOG)
 • Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)
 • Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch Reolwyr Awdurdodau Lleol (SOLACE)
 • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (CCAC)
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)
 • Grŵp Cynghrair Gwaith Ieuenctid
 • gweithwyr ieuenctid
 • myfyrwyr gradd gwaith ieuenctid
 • pobl ifanc
 • undebau llafur
 • cynrychiolydd o Estyn (statws sylwedydd)
 • academyddion gwaith ieuenctid (statws sylwedydd)
 • Grŵp Gwaith Ieuenctid Strategol Cyfrwng Cymraeg
 • Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST).

Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg yn cadeirio bob yn ail gyfarfod, ac mae aelod gwahanol o'r YWRG yn cadeirio pob un o'r lleill.

Mae'r YWRG wedi cwrdd bedair gwaith a gellir darllen crynodeb o'r eitemau a drafodwyd yn y cyfarfodydd hyd yn hyn isod.