Skip to content

Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Marc Ansawdd yn darparu asesiad allanol cadarn ac annibynnol o ansawdd a pherfformiad sefydliadau sy'n darparu gwaith ieuenctid.

Gellir defnyddio’r Marc Ansawdd ar gyfer hunanasesu, i gynllunio gwelliant ac i ennill y Marc Ansawdd a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn cynnwys dwy elfen wahanol:

 1. Safonau Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid – cyfres o Ddangosyddion a Safonau Ansawdd y gall sefydliadau eu defnyddio i hunanasesu ansawdd ac effaith eu gwaith gyda phobl ifanc a datblygu cynlluniau ar gyfer gwella.
 2. Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru – marc ansawdd a gydnabyddir yn genedlaethol y gall sefydliadau ymgeisio amdano drwy ddatblygu hunanasesiad a phortffolio o dystiolaeth a asesir yn allanol.

Mae’r Marc Ansawdd yn cynnwys:

 • Tair lefel – Efydd, Arian ac Aur.
 • Pedair Safon Ansawdd o fewn pob lefel.
 • Safonau Ansawdd sy'n cynnwys tri dangosydd cysylltiedig.

Mae’r Marc Ansawdd yn addas ar gyfer unrhyw sefydliad sy’n darparu gwaith ieuenctid.

Cyflwyno’r Marc Ansawdd

Ym mis Mehefin 2016, dyfarnwyd y cytundeb i Atkin Associates (dolen allanol) i gyflwyno'r Marc Ansawdd.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau (dolen allanol) ynghylch y Marc Ansawdd at Atkin Associates.

Cwestiynau cyffredin

Mae fy sefydliad eisiau ymgeisio am y Marc Ansawdd. Pa gymorth sydd ar gael?

Mae Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Cyflwyniad ac Arweiniad yn rhoi arweiniad cynhwysfawr ar sut i ymgeisio am y Marc Ansawdd. Mae’n cynnwys canllawiau ar gwblhau’r templed hunanasesu a chasglu tystiolaeth ategol.

Pwy sy’n asesu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru?

Bydd y Marc Ansawdd yn cael ei asesu gan aseswyr wedi’u hyfforddi sydd ag ystod eang o brofiad o waith ieuenctid yng Nghymru.

Sut y gall fy sefydliad ddefnyddio’r Safonau Ansawdd heb ymgeisio am y Marc Ansawdd?

Mae’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn darparu cyfres o Safonau Ansawdd a dangosyddion cysylltiedig i sefydliadau sy’n dymuno eu defnyddio fel adnodd i ddatblygu neu wella eu gwaith ieuenctid. Drwy ddefnyddio’r Safonau Ansawdd, gall sefydliad:

 • nodi ei gryfderau cyffredinol a’r meysydd ar gyfer eu datblygu yn ôl cyfres o safonau a gydnabyddir yn genedlaethol
 • llunio cynlluniau ar gyfer gwella
 • sicrhau eu bod yn cynnig darpariaeth o ansawdd uchel ar gyfer pobl ifanc
 • defnyddio adrannau penodol i ddarparu ffocws cryf ar y rhannau o’u perfformiad y maent yn gwybod eu bod yn wannach na’i gilydd
 • tynnu sylw at bwysigrwydd sicrwydd ansawdd gyda rhanddeiliaid, yn cynnwys staff, pobl ifanc, ymddiriedolwyr a chynghorwyr lleol
 • ffurfio barn ar sail gwybodaeth ynglŷn â pha mor dda y maent yn ei wneud o gymharu â darparwyr eraill.