Skip to content

Gwaith ieuenctid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwaith ieuenctid.

Dolenni perthnasol

Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am aelodau cofrestredig, achrediad, prosiectau, y gweithlu a chyllid.
Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.
Mae cymeriad unigryw gwaith ieuenctid wedi'i seilio ar berthynas wirfoddol rhwng pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid.

Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghymru yn wasanaeth sydd ar gael i bob person ifanc rhwng 11 i 25 oed.

Yn y ddogfen Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid (2012), nodwyd mai prif bwrpas gwaith ieuenctid yw:

‘galluogi pobl ifanc i ddatblygu mewn ffordd gyfannol, gan weithio gyda hwy i hybu eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, i'w galluogi i feithrin eu llais a chwarae rhan mewn cymdeithas a chyrraedd eu potensial llawn.’

Darperir y gwasanaeth ieuenctid drwy'r sector gwirfoddol a'r awdurdodau lleol a thrwy amryw leoliadau a dulliau.

Beth yw gwaith ieuenctid?

Mae gwaith ieuenctid addysgol da sydd heb fod yn ffurfiol yn cynnig ymyriadau brwd ar gyfer pob person ifanc a'i bwrpas yw darparu amgylcheddau effeithiol lle y gall pobl ifanc ddysgu a datblygu. Gall gwaith ieuenctid chwarae rhan bwysig o ran arfogi a helpu pobl ifanc i lwyddo yn eu haddysg ffurfiol. Mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn cynnig cyfleoedd dysgu sydd yn addysgol, yn fynegiannol, yn gyfranogol, yn gynhwysol ac yn rymusol.

Siarter Gwaith Ieuenctid Cymru

17 Mawrth 2016 yng nghynhadledd Gyda’n Gilydd ar gyfer Pobl Ifanc yng Nghaerdydd cyhoeddodd y Dirprwy Gweinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James AC y Siarter Gwaith Ieuenctid Cymru. Mae’r Siarter yn nodi disgwyliad sylfaenol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith ieuenctid i bobl ifanc ledled Cymru.

Mae’r Siarter wedi’i ysgrifennu o safbwynt y person ifanc yn hytrach na o safbwynt darparwyr gwasanaethau. Mae ein dogfen ‘Datblygu Gwaith Ieuenctid yng Nghymru’ yn rhoi Siarter Cymru ar gyfer Gwaith Ieuenctid.

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid Cymru 2014 i 2018

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo yn y Rhaglen Lywodraethu i ddiweddaru’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwasanaeth Ieuenctid Cymru. Cynhaliwyd ymgynghoriad ar strategaeth gwaith ieuenctid genedlaethol newydd i Gymru a daeth yr ymgynghoriad i ben ar 16 Medi 2013.

Ceir yn Strategaeth Gwaith Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2014-18 y trywydd i’w ddilyn gan sefydliadau sy’n ymwneud â gwaith ieuenctid rhwng 2014 a 2018.

Lluniwyd Youth Work in Wales: Principles and Purposes (dolen allanol) gan gynrychiolwyr o’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol a sector gwaith ieuenctid yr awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'n amlinellu'r egwyddorion allweddol sydd wrth wraidd gwaith ieuenctid ac yn darparu trosolwg o'i natur, ei ddibenion a'r modd y caiff ei ddarparu yng Nghymru.

Cymwysterau gwaith ieuenctid

Mae gwaith ieuenctid yn broffesiwn unigryw sydd â'i fframwaith cymwysterau ei hun fel rhai’r athrawon a’r gweithwyr cymdeithasol.

Y Cydbwyllgor Negodi (JNC) ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol yw'r corff sy'n gosod y fframwaith cenedlaethol a ddefnyddir i raddio a thalu swyddi gwaith ieuenctid. Mae'r Cydbwyllgor Negodi hefyd yn cydnabod cymwysterau gweithwyr ieuenctid a chymunedol sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol gan Safonau Addysg a Hyfforddiant (ETS) Cymru. Mae gan ETS Cymru restr o'r holl gyrsiau ardystiedig ar ei wefan (dolen allanol).

Mae ennill cymhwyster sydd naill ai wedi'i ardystio neu ei ddilysu gan ETS Cymru ac wedi'i gydnabod gan y Cydbwyllgor Negodi yn sicrhau ei fod yn addas at y diben ac yn datblygu gweithwyr ieuenctid i ddiwallu anghenion pobl ifanc.

I ddysgu mwy am hyfforddiant yng Nghymru, cysylltwch â:

ETS Cymru d/o Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru,
Tŷ'r Llywodraeth Leol,
Drake Walk,
Caerdydd
CF10 4LG.
Ffôn: 029 20468687
E-bost: elizabeth.rose@wlga.gov.uk  
Ewch i wefan ETS Cymru (Dolen allanol).

Mae gwefan coleg cymunedol YMCA Cymru hefyd yn cynnig nifer o gyrsiau gwaith ieuenctid Lefel 2 a 3 ar draws Cymru.