Skip to content

Hyfforddiant yn y gwaith

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae hyfforddiant yn y gweithle yn rhoi cyfle i’ch gweithwyr, hen a newydd, ddysgu eu sgiliau newydd ‘wrth eu gwaith’.

Mae’r rhaglenni yn dilyn fframweithiau cenedlaethol, gan helpu gweithwyr i feithrin sgiliau hanfodol a gweithio tuag at gymwysterau cydnabyddedig wrth iddynt weithio.

Pam mae’r rhain yn addas i’m busnes i?

Mae’n syml iawn. Gall eich gweithwyr newydd ennill wrth ddysgu. Er bod llawer o’r dewisiadau hyfforddiant hyn yn gofyn am elfen o astudio rhan-amser, bydd llawer iawn o’r dysgu yn cael ei wneud yn y gwaith.

Ac mae hyn yn golygu y gallant barhau i fod yn weithio tra byddant yn ennill y sgiliau hanfodol y mae eu hangen arnynt.

Faint fydd hyn yn ei gostio?

Y newyddion da yw bod cymorthdaliadau ar gael ar gyfer pob opsiwn hyfforddiant seiliedig ar waith.

Nid yw’n gwneud gwahaniaeth ym mha sector rydych chi’n gweithredu na pha mor fychan yw eich tîm, bydd ymgynghorydd yn esbonio’r holl ddewisiadau yn fanylach, ond dyma gyflwyniad byr i’r prif opsiynau o ran hyfforddiant seiliedig ar waith.

Prentisiaethau

Mae Prentisiaethau yn cynnig y gorau o ddau fyd. Mae eich gweithwyr yn cael hyfforddi ac ennill cymwysterau hyd CGC Lefel 3, ac eto maent o hyd yn gallu gweithio ac ennill cyflog.

Yn seiliedig ar yr egwyddorion a’r rhinweddau a gyfrannodd at lwyddiant prentisiaethau traddodiadol, maent hefyd yn cynnwys arferion addysgu modern er mwyn creu fformiwla hyfforddi rymus sy’n helpu’ch gweithwyr i fod yn fwy effeithiol.

Mae ein taflen Prentisiaethau yn rhoi rhagor o wybodaeth ichi.
Ffoniwch 0845 6066160 neu anfonwch e-bost at businessskillshotline@wales.gsi.gov.uk er mwyn bwrw ymlaen gyda phethau.

Prentisiaethau Sylfaenol

Mae Prentisiaethau Sylfaenol yn arwain at NVQ Lefel 2 ac yn aml fe’u defnyddir fel cam ar y ffordd i Brentisiaeth Fodern.

Diploma Sgiliau Modern

Mae’r Diploma Sgiliau Modern, a grëwyd i’ch helpu chi elwa fwy fyth ar eich gweithwyr gorau, wedi’i gynllunio ar gyfer eich rheolwyr, technegwyr, ac aelodau eraill o’r tîm sydd mewn swyddi cyfrifol ac sydd â’r gallu i hyfforddi hyd at CGC Lefel 4.

I fod yn gymwys, mae'n rhaid eich bod yn cyflogi llai na 250 o bobl neu i'ch cwmni gael ei ardystio yn gwmni twf.

Ffoniwch 0845 6066160 neu anfonwch e-bost at businessskillshotline@wales.gsi.gov.uk er mwyn bwrw ymlaen gyda phethau.