Skip to content

Hyfforddeiaethau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Hyfforddeiaethau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhaglen ddysgu yw Hyfforddeiaethau ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru.

Mae'r rhaglen yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i gael swydd neu i symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch, ee prentisiaeth neu addysg bellach.

Mae'r rhaglen Hyfforddeiaethau ar gael ar dair lefel benodol.  Mae hyn yn sicrhau bod dysgwyr unigol yn cael eu cefnogi a'u hannog i wneud cynnydd.

Nid oes amserlen benodol ynghlwm wrth yr Hyfforddeiaethau. Maent yn hytrach wedi'u seilio ar anghenion pob dysgwr unigol.

Mae Hyfforddeiaethau hefyd yn cefnogi pob dysgwr unigol drwy ddarparu lwfans.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i Gyrfa Cymru a chwiliwch gronfa ddata Cyrsiau yng Nghymru i weld y cyfleoedd yn eich ardal chi. Fel arall, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Dysgu a Gyrfaoedd drwy ffonio 0800 028 4844.

Ym mis Rhagfyr 2014, comisiynwyd York Consulting gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o'r rhaglen Hyfforddeiaethau. Nod yr adolygiad oedd edrych ar sut y mae'r rhaglen yn gweithio'n ymarferol er mwyn helpu i lunio polisi a darparu rhaglenni yn y dyfodol. Gellir gweld copi o'r adroddiad hwn yn yr adran ‘lawrlwytho dogfen’ isod.

Adnoddau

Baneri [.ZIP 1.5MB]

Posteri [.ZIP 4MB]