Skip to content

Rhaglenni eraill - Sgiliau

Mae yna amrywiaeth o raglenni eraill sydd o natur fwy arbenigol neu ranbarthol allai eich cynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau ymhellach. Cysylltwch â'ch cynghorydd sy'n gallu rhoi rhagor o wybodaeth i chi ynghylch y cyfleoedd hyn.

Rhaglenni dan arweiniad y Sector

Rydym wrthi’n datblygu rhaglenni hyfforddiant i fodloni anghenion sectorau penodol, fel y diwydiannau moduro neu electroneg. Bydd y rhaglenni hyn yn sicrhau bod y ddarpariaeth hyfforddiant a gynigir yn berthnasol, yn gyfredol ac yn bodloni’n gyflawn anghenion pob sector rydym yn eu gwasanaethu.

Prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Rydym yn cyflwyno rhaglenni newydd ac iddynt amcanion penodol yn rheolaidd. Gallwn, er enghraifft, dargedu rhanbarth arbennig lle mae angen cefnogaeth neu lle mae angen canolbwyntio ar ddiffyg sgiliau penodol ledled Cymru.

Yn aml, bydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn helpu i gefnogi’r rhaglenni hyn â chyllid cyfatebol sy’n golygu y gallwn roi cymhorthdal i fusnesau tuag at y gost neu gynnig y ddarpariaeth am ddim.

Gwasanaethau sydd gan golegau i'w cynnig i fusnesau

Mae colegau addysg bellach hefyd yn cynnig ystod ardderchog o wasanaethau a gallant ddarparu hyfforddiant wedi’i deilwra i gyflogeion, cefnogaeth fusnes a gwasanaethau ymgynghorol, ynghyd â chyfleusterau TG a chynadledda modern.
 
Mae’r opsiynau’n amrywio o gyrsiau proffesiynol, dysgu cysylltiedig â gwaith, cyrsiau technegol a chyrsiau byr i fusnesau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Colegau Cymru .