Skip to content

Cynghorau Sgiliau Sector a sefydliadau pennu safonau

Mae Cynghorau Sgiliau Sector yn sefydliadau annibynnol sy’n cael eu harwain gan gyflogwyr ac maent yn bod ledled y DU.

Eu nod yw datblygu safonau sgiliau uchel gyda chyflogwyr sy’n cefnogi cynhyrchiant a chynnydd mewn elw, ac sy’n creu mwy o gystadleuaeth o fewn y DU a marchnadoedd tramor.

Mae’r Cynghorau hyn wedi’u trwyddedu gan Gomisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau.

Gan gydweithio â chyflogwyr maent:

  • yn diffinio safonau galwedigaethol a chymwyseddau swyddi
  • yn diffinio’r cymwysterau sy’n cyd-fynd er mwyn creu fframwaith prentisiaethau. Caiff y fframwaith hwn wedyn ei ddefnyddio gan gyflogwyr i’w galluogi i ddewis y strwythur cymwysterau sydd fwyaf priodol i bob prentis unigol
  • yn Awdurdodau Dyfarnu (fel Cyrff Pennu Safonau), hy maent yn cydweithio â chyflogwyr i ddatblygu Fframweithiau Prentisiaeth newydd a chynnal y rhai sydd eisoes yn bod, ac maen nhw’n gyfrifol am sicrhau bod y dystiolaeth gywir ar gyfer pob cymhwyster yn cael ei dilysu er mwyn gallu dyfarnu tystysgrif prentisiaeth ddilys
  • yn rheoli’r broses o sicrhau ansawdd y system (hefyd yn un o rolau Cyrff Pennu Safonau).

Yn ogystal â chyflawni gofynion y drwydded, mae pob Cyngor Sgiliau Sector yn gweithredu’n annibynnol ar y lleill ac yn darparu gwasanaethau masnachol ar gyfer ei ddiwydiant ei hun.

Ffederasiwn Sgiliau a Safonau’r Sector Diwydiant

Ailgrewyd y Cynghrair Cynghorau Sgiliau Sector yn 2013 ac mae wedi’i ailenwi’n Ffederasiwn Sgiliau a Safonau’r Sector Diwydiant. Mae’r Ffederasiwn yn gweithredu’r system ar gyfer ardystio prentisiaethau ar ran y Cyrff Ardystio a’r rhwydwaith darparwyr hyfforddiant.

Rhaglen Cronfa Blaenoriaethau Sectorau

Rhaglen Cronfa Blaenoriaethau’r Sectorau oedd y sylfaen dystiolaeth strategol i lywio’r gwaith o ddatblygu ymhellach Gronfa Blaenoriaethau Sectorau 2011, a ddisgrifir ac a weithredir yn “Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru”. Cwblhawyd y gyfres o raglenni ym mis Rhagfyr 2014 ac roedd yn cynnwys ystod o brosiectau i dreialu sgiliau arloesol, a nodi bylchau yn y ddarpariaeth yng Nghymru. Nid oes unrhyw gynlluniau ar gyfer cyfres arall o raglenni.

Manylion Cyswllt

Nigel Arnold, Pennaeth Darparu Rhaglenni
01792 765822 Nigel.Arnold@cymru.gsi.gov.uk