Skip to content

ReAct i Unigolion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ReAct i Unigolion.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo ReAct.

Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddiswyddo ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

Pwy sy'n gymwys?

Mae cymorth o dan becyn cymorth ReAct  ar gael i’r unigolion canlynol:

 • unigolion sydd wedi cael eu gwneud yn ddi-waith yn ystod y 3 mis diwethaf oherwydd diswyddiad, unigolion sydd ar hyn o bryd yn ddi-waith ac sydd heb fod mewn swydd barhaol am 6 wythnos neu fwy ers cael eu diswyddo
 • unigolion sydd o dan rybudd diswyddo
 • unigolion sydd heb ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant sy’n cael ei ariannu gan sefydliad cyhoeddus ers cael eu diswyddo, gan gynnwys y gyfres o raglenni dysgu seiliedig ar waith.

Beth sydd gan ReAct i'w gynnig?

Mae tair elfen i gynllun ReAct:

 • cymorth gyda recriwtio a hyfforddiant
 • grant hyfforddiant galwedigaethol - dewisol
 • grant cymorth ychwanegol - dewisol

Mae cymorth ar gael i ymgeiswyr cymwys fel eu bod yn gallu cynyddu eu sgiliau a goresgyn unrhyw rwystrau sy’n eu hatal rhag dysgu neu ddychwelyd i’r gwaith.  Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn rhoi’r cyfle gorau posibl iddynt ddod o hyd i swydd newydd, bydd Gyrfa Cymru (dolenni allanol) yn asesu anghenion hyfforddiant pob un o’r ymgeiswyr. Hefyd, bydd Gyrfa Cymru yn rhoi cyngor i unigolion ar gyrsiau hyfforddi addas sy’n cael eu cynnal mewn lleoliad sy’n gyfleus iddynt.

Mae’r cymorth ariannol canlynol ar gael i gynorthwyo gyda’r rhan hon o’r pecyn cymorth:

 • telir yr holl gostau hyfforddiant sy’n gysylltiedig â dysgu sgiliau newydd (hyd at gyfanswm o £1,500)
 • mae modd cael cymorth i dalu costau teithio i gyrsiau hyfforddiant
 • telir costau llety dros nos, lle bo hynny’n briodol
 • cynigir cymorth i dalu costau gofal plant i bobl sy’n mynychu hyfforddiant (yn amodol ar gyfyngiadau a thelerau)
 • mae modd cael cymorth i dalu am offer arbennig sy’n angenrheidiol er mwyn ymgymryd â’r hyfforddiant

Sut i gyflwyno cais

I gyflwyno cais am y grant Hyfforddiant Galwedigaethol ReAct, cysylltwch a’ch swyddfa Gyrfa Cymru leol.

Os hoffech gyflwyno cais am y grant mae angen i chi yn gyntaf weld Cynghorydd Arweiniad i Oedolion yn eich swyddfa Gyrfa Cymru leol. Ewch i wefan Gyrfa Cymru (dolenni allanol) i gael rhestr o swyddfeydd lleol.

Mae gan Gyrfa Cymru gyflenwadau o becynnau ymgeisio a dylech gysylltu â hwy i ddechrau.

Bydd angen i'ch darpar gyflogwr gysylltu â ni ar 01792 765888 os hoffent gyflwyno cais am Gymorth i Gyflogwyr â Recriwtio a Hyfforddiant.

Lawrlwytho Dogfen