Skip to content

ReAct i Gyflogwyr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ReAct i Gyflogwyr.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo ReAct.

Mae ReAct yn helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddiswyddo ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

Recriwtio

Mae dau becyn ar gael i chi os ydych chi’n rhoi swydd i rywun sydd wedi’i ddiswyddo:

 • mae Cefnogaeth Recriwtio i’r Cyflogwr, yn talu cyflogwyr sy’n penodi unigolion gafodd eu diswyddo yn y 3 mis diwethaf. Mae’r pecyn hwn yn cynnig hyd at £3,000 sy’n cael ei dalu mewn pedwar rhandaliad fel cyfraniad at gostau cyflog
 • mae Cefnogaeth Hyfforddi’r Cyflogwr yn gronfa ddewisol ar wahân sy’n cynnig hyd at £1,000 i gyflogwr ei ddefnyddio i dalu costau hyfforddiant sy’n berthnasol i swydd y sawl y mae wedi’i benodi.

Caiff y cyflogwr ddewis a yw am ymgeisio am Cefnogaeth gyda Recriwtio ar ei ben ei hun neu am Gefnogaeth gyda Recriwtio a Hyfforddi. Nid yw’n bosibl i chi gael Cefnogaeth Hyfforddi oni bai eich bod yn cael Cefnogaeth Recriwtio hefyd.

Pwy sy’n gymwys i gael cymorth

Mae’r Gefnogaeth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr ar gael i’ch busnes os yw’r unigolyn yr ydych chi am ei benodi naill ai wedi cael rhybudd diswyddo ffurfiol neu’n ddi-waith am ei fod wedi’i ddiswyddo yn y 3 mis diwethaf. Rhaid i’r unigolyn fod yn byw yng Nghymru ar yr adeg pan ddaeth yn gymwys am y tro cyntaf ar gyfer cynllun ReAct.

Bydd unigolion sy’n gweithio 25 awr yr wythnos neu fwy yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog llawn, a bydd y rheini sy’n cael eu cyflogi am 16 - 24 awr wythnos yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog sy’n cyfateb i 50% o’r gyfradd amser llawn. Nid yw’r rheini sy’n cael eu cyflogi am lai nag 16 o oriau’r wythnos yn gymwys i gael cymhorthdal cyflog.

Mae Gefnogaeth Recriwtio a Hyfforddi i Gyflogwyr ar gael os:

 • yw eich busnes yn ehangu ac mae’r swydd yn newydd
 • rydych yn gallu cyfiawnhau penodi rhywun i swydd wag
 • nad yw un o gyfarwyddwyr eich busnes hefyd yn gyfarwyddwr ar y cwmni a ddiswyddodd y person yr ydych chi am ei benodi
 • mae’r swydd am o leiaf 16 awr yr wythnos
 • disgwylir i’r swydd bara am o leiaf 12 mis
 • nid yw’r swydd yn cael cymorth ariannol o unrhyw gronfa gyhoeddus na Chronfa Ewropeaidd arall
 • nid yw eich busnes wedi cyrraedd y trothwy ‘de minimis’ o dan y rheolau Cymorth Gwladwriaethol.

Pwysig: Byddwn yn gwrthod cais ar gyfer unigolion a allai fod yn gymwys fel arall, os yw’r unigolyn hwnnw:

 • wedi dechrau gweithio i chi cyn i’ch cais o dan gynllun ReAct gael ei gymeradwyo
 • wedi cael ei gyflogi mewn swydd o unrhyw fath yn ddi-dor am 6 wythnos neu fwy yn y 3 mis cyn gwneud y cais
 • wedi mynychu unrhyw hyfforddiant a ariennir gan arian cyhoeddus, gan gynnwys rhaglenni dysgu seiliedig ar waith, ers iddo gael ei ddiswyddo.

Mwy o wybodaeth

Mae modd ichi gael rhagor o wybodaeth am ReAct gan ein dîm Cyflawni Sgiliau:

Drwy'r post:

Tîm Cyflawni Sgiliau
Llywodraeth Cymru
Llys-y-Ddraig
Parc Busnes Penllergaer
Swansea
SA4 9NX

Drwy e-bost:

reactenquiries@gov.wales

Dros y ffôn:

03000 255 888

Mae’r rhaglen ReAct cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop logo