Skip to content

Twf Swyddi Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Twf Swyddi Cymru.

Dolenni perthnasol

Caiff y gronfa ei defnyddio i gefnogi nifer o brosiectau sydd â'r nod o godi lefelau sgiliau a'r rhagolygon o ran cael swydd.

Mae £25 miliwn o gyllid Ewropeaidd wedi’i gymeradwyo i gynnal rhaglen Twf Swyddi Cymru.

Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu i greu 8,955 o gyfleoedd gwaith newydd ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed dros y 3 blynedd nesaf; caiff 2,900 eu creu erbyn diwedd Mawrth 2016. Bydd y rhaglen yn parhau i gynnig gwaith i bobl ifanc ddi-waith am chwe mis a chânt eu talu yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol o leiaf. Y gobaith yw bod y cyflogwr yn penderfynu cadw’r person ifanc ar ôl i’w 6 mis ddod i ben.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gweithio gyda’n hasiantau ac â chyflogwyr er mwyn creu cyfleoedd gwaith newydd ar gyfer y rhaglen.

Os ydych yn berson ifanc sydd am roi hwb i’ch gyrfa, gallai Twf Swyddi Cymru eich helpu. Caiff swyddi eu hysbysebu ar wefan Gyrfa Cymru (dolen allanol). Am ragor o wybodaeth, neu am gymorth neu gyngor ar eich gyrfa, ffoniwch eich swyddfa Gyrfa Cymru leol ar 0800 028 4844.

Os ydych yn gyflogwr sydd am ddatblygu ei fusnes, gallai Twf Swyddi Cymru eich helpu. Y lle cyntaf i fynd yw i dudalennau gwe’r Porth Sgiliau (dolen allanol). Yno, gallwch gwblhau ffurflen i fynegi diddordeb i weld a ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gan y rhaglen.