Skip to content

Ffyniant i Bawb: Cynllun cyflogadwyedd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Rydym am greu Cymru sy'n iach ac egnïol, yn ffyniannus a diogel, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac yn unedig a chysylltiedig.
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod y cynllun yw mynd i’r afael â diweithdra ac anweithgarwch economaidd.

Mae’n amlinellu sut y byddwn yn helpu pobl i feithrin sgiliau a hyder i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith. Bydd yn sicrhau hefyd bod cyflogwyr yn gallu dod o hyd i’r gweithlu sydd ei angen arnynt er mwyn i’w busnesau ffynnu.

Mae’r cynllun yn nodi pedwar prif faes:

  • cymorth cyflogadwyedd wedi’i deilwra i’r unigolyn.
  • cyfrifoldeb cyflogwyr i uwchsgilio a chefnogi eu staff.
  • ymateb i’r bylchau presennol o ran sgiliau, a’r rhai a ragwelir.
  • paratoi ar gyfer newid sylfaenol ym myd gwaith.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cynllun cyflogadwyedd (Maint Ffeil: 1.1MB)