Skip to content

Partneriaid a darparwyr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Partneriaid a darparwyr.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyfrifoldebau partneriaid sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Prentisiaethau yng Nghymru.

Gan mai rhaglenni hyfforddiant seiliedig ar waith yw prentisiaethau, mae’r rhan fwyaf o’r hyfforddiant yn cael ei wneud ‘yn y swydd’ ar safle’r cyflogwr. Bydd gweddill yr hyfforddiant yn cael ei roi gan bartner hyfforddi’r cyflogwr, a allai fod yn goleg lleol neu’n ddarparwr dysgu arbenigol.

Bydd y darparwr dysgu yn neilltuo mentor hyfforddi i’r prentis i gynnig cefnogaeth ac arweiniad. Byddan nhw’n cynorthwyo’r prentis drwy:

  • roi cymorth i’r prentis benderfynu pa brentisiaeth sy’n iawn iddo ef/hi
  • egluro’r ffordd mae prentisiaethau yn gweithio a pha gyllid sydd ar gael
  • cytuno ar gynllun hyfforddi
  • rheoli’r hyfforddiant a’r gwerthusiad
  • sicrhau bod y safonau ansawdd cenedlaethol yn cael eu bodloni a darparu hyfforddiant integredig a chydlynol.

Mae’r ddogfen Pennu Safonau Prentisiaeth i Gymru (SASW) yn amlinellu’r gofynion sylfaenol sydd angen eu cynnwys mewn fframwaith cydnabyddedig ar gyfer Prentisiaethau Cymru.

Y Camau Nesaf

I weld rhestr o ddarparwyr dysgu ledled Cymru, y gallwch chi chwilio drwyddi yn ôl sector neu fframwaith prentisiaeth, ewch i wefan Busnes Cymru (dolen allanol).