Skip to content

Alinio’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cynllun yn mynd i’r afael ag anghenion busnesau Cymru a’r economi ehangach. Nod y Cynllun yw ymateb i feysydd blaenoriaeth; hynny yw, lle mae prinder sgiliau’n cael ei nodi.

 Yr ydymwedi ymrwymo i sicrhau 100,000 o brentisiaethau ar gyfer pob oedran. Ein blaenoriaethau ar gyfer 2016 i 2022 yw:

  • cynyddu nifer y prentisiaethau 16-19 oed – cynyddu nifer y bobl ifanc 16-19 oed sy’n gwneud prentisiaethau a chynyddu nifer y bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol sydd yna’n mynd ymlaen i brentisiaethau, a rheiny’n brentisiaethau o safon.
  • mynd i’r afael â diffyg sgiliau – datblygu prentisiaethau, yn enwedig mewn sectorau a chategorïau o swyddi sy’n gweld twf, yn unol â’r blaenoriaethau a bennir gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol.
  • datblygu ym maes sgiliau lefel uwch – canolbwyntio ar brentisiaethau ar lefel 4 ac uwch, lle mae’r canlyniadau’n well. Dyma’r lefelau y mae’r rhan fwyaf o wledydd llwyddiannus Ewrop yn darparu ar eu cyfer. Parhau i fonitro effeithiolrwydd a pherthnasedd Prentisiaethau Sylfaen (Lefel 2).
  • datblygu llwybrau sgiliau – cynnwys ac integreiddio prentisiaethau yn y system addysg ehangach.