Skip to content

Sgiliau a hyfforddiant

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Sgiliau a hyfforddiant.

Dolenni perthnasol

Mae dysgu seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i weithwyr newydd ddysgu sgiliau hanfodol wrth weithio.
O fewn y tudalennau hyn, mae gwybodaeth i'n darparwyr dysgu am ein polisïau a sut maent yn effeithio arnynt. Hefyd, mae modd gweld canllawiau ac adnoddau i ddarparwyr addysg yng Nghymru.

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad diduedd ynghylch diwallu anghenion hyfforddi busnesau a’r unigolion y maent yn eu cyflogi.

Ym mhob cam o’r broses o ddatblygu busnes, mae amrywiaeth eang o raglenni cymorth ar gael i helpu busnesau i ddiwallu anghenion hyfforddi wrth iddynt ddod i’r amlwg.    

Rydym yn cynnig cymorth recriwtio i fusnesau i ganiatáu iddynt gynyddu eu gweithlu. Daw’r cymorth hwn ar ffurf prentisiaethau, cymhellion cyflog ac arweiniad ar sut i ymgymryd â’r broses recriwtio.  

Rydym yn cynnig hyfforddiant i ganiatáu i fusnesau feithrin sgiliau eu gweithlu. Daw’r cymorth hwn ar ffurf rhaglenni hyfforddiant, a ariennir yn llawn neu’n rhannol, ac arweiniad ar sut i gael hyd i’r hyfforddiant priodol ar yr adeg briodol.

Os ydych chi’n gobeithio datblygu’ch gweithlu presennol, neu recriwtio staff i ddatblygu’ch busnes, cysylltwch â’n cynghorwyr busnes ar 03000 603 000 neu ewch i www.business.wales.gov.uk

Datganiad polisi am sgiliau a’r Cynllun gweithredu sgiliau

Ym mis Ionawr 2014, cyhoeddwyd ein huchelgais hirdymor ar gyfer polisi cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru. Un ymrwymiad yn y datganiad oedd y byddem yn paratoi Cynllun Gweithredu Sgiliau a fyddai’n nodi’r camau allweddol i’w cymryd a’r amserlen gysylltiedig. Bydd y camau hyn yn hybu’r newidiadau mwy hirdymor sydd eu hangen i sicrhau system sgiliau gref a chynaliadwy ar gyfer Cymru.