Skip to content

Wythnos gwrth-fwlio 2018

Dolenni perthnasol

Cyfres o ddeunyddiau gwrth-fwlio yw 'Parchu eraill' sy’n darparu canllawiau ac atebion ymarferol ar rwystro ac ymateb i ddigwyddiadau o fwlio mewn ysgolion.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd yr wythnos Gwrth-fwlio yn cael ei gynnal 12 i 16 Tachwedd 2018.

‘Bwlio: Busnes Pawb’

Mae gan bob dysgwr ym mhob ysgol yr hawl i ddysgu, a hynny’n rhydd rhag bwlio, ar ba bynnag ffurf. Dylai pawb sy’n rhan o addysg dysgwr weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod dysgwyr yn rhydd rhag bwlio. Dylai ysgolion weithredu’n rhagweithiol i atal a thaclo pob math o fwlio a mynd i’r afael ag unrhyw achosion yn gyflym ac yn bendant. Rhaid i ddisgyblion deimlo’n ddiogel, a theimlo bod ganddynt gefnogaeth, er mwyn gallu manteisio i’r eithaf ar eu profiadau yn yr ysgol.

Yn  ystod Wythnos Gwrthfwlio, ategwn y gwaith a wneir drwy gydol y flwyddyn i godi ymwybyddiaeth gydag ymgyrch ‘Bwlio: Busnes Pawb’. Mae’n hanfodol fod pawb yn teimlo fod ganddynt y grym i daclo bwlio.

Cymryd rhan

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar Hwb.

Meic: Wythnos Gwrthfwlio 2018

Bydd gwybodaeth yn dilyn.

Rhestrau Chwarae bwlio Ar-lein

Crëwyd fel rhan o’n rhaglen diogelwch ar-lein. Pum Rhestr Chwarae newydd ar fwlio ar-lein ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd, rhieni a gofalwyr, ymarferwyr addysg a llywodraethwyr.

Bwlio ar-lein (Cynradd) (dolen allanol)
Bwlio ar-lein (Uwchradd) (dolen allanol)
Bwlio ar-lein (Rhieni a gofalwyr) (dolen allanol)
Bwlio ar-lein (Ymarferwyr addysg) (dolen allanol)
Bwlio ar-lein (Llywodraethwyr) (dolen allanol)

Stori Sam

Crëwyd gan y Comisiynydd Plant. Adnoddau i ddysgwyr cynradd ac uwchradd gyda chynlluniau gwersi am atal a threchu bwlio mewn ysgolion.

Stori Sam (Adnodd gwrthfwlio – cynradd) (dolen allanol)
Stori Sam (Adnodd gwrthfwlio – uwchradd) (dolen allanol)

Rhagor o Adnoddau a Gwybodaeth

Dyma rai adnoddau / gwybodaeth ddefnyddiol eraill y gallwch ei ddefnyddio i helpio ymateb bwlio.

Mae ein taflenni gwrth-fwlio ‘Wyt ti’n cael dy fwlio?’ yn rhoi cymorth i blant a phobl ifanc ar beth ddylent ei wneud os ydynt yn cael i’w fwlio.

Mae ein taflenni gwrth-fwlio ‘Ydy eich plenty yn cael ei fwlio?’ yn rhoi cymorth i rieni ar beth ddylent ei wneud os yw eu plentyn yn cael i’w bwlio.

Mae Meic (dolen allanol) yn llinell gymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae ar agor rhwng 8am a chanol nos bob dydd.