Skip to content

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bob mis Ionawr, mae'n ofynnol i bob ysgol a gynhelir ddarparu data inni am ddisgyblion a data lefel ysgol i sicrhau targedu cyllid yn fwy cywir a'n cynorthwyo i ddatblygu a monitro polisi.

Mae'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) yn orfodol i bob sector gan gynnwys y sectorau meithrin, cynradd, canol, uwchradd ac arbennig.

Rhaid i bob disgybl ar gofrestr yr ysgol ar ddyddiad y cyfrifiad gael ei gynnwys yn y manylion a gyflwynir.

Mae dadansoddi'r data gan CYBLD, ar y cyd â chanlyniadau Cyfnod Allweddol ac arholiadau disgyblion yn darparu amrywiaeth o wybodaeth i ysgolion, awdurdodau lleol ac asiantaethau canolog ac mae'n cefnogi'r ymgyrch i godi safonau ysgolion.

Mae data CYBLD hefyd yn darparu cryn dipyn o’r data cyd-destunol a ddefnyddir yn Setiau Data Craidd Cymru Gyfan.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau CYBLD, darllenwch y ddogfen Cwestiynau ac Atebion a restrir isod. Os oes gennych gwestiwn sydd heb ei ateb yn y ddogfen, e-bostiwch PLASC@wales.gsi.gov.uk