Skip to content

System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Prif nod y system yw nodi’r ysgolion y mae angen y gefnogaeth fwyaf arnynt.

Mae'r system yn sicrhau y gallwn fynd ati, mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol, i gefnogi a neilltuo er mwyn gwella ein system ysgolion, ac, o ganlyniad, godi safonau a pherfformiad yng Nghymru.

Diben y system yw darparu cefnogaeth ac annog gwella ar y cyd Drwy roi ysgolion mewn sefyllfa sy'n eu galluogi nhw i nodi'r ffactorau sy'n cyfrannu at eu cynnydd a'u llwyddiant ac i ddeall pa feysydd sy'n rhaid canolbwyntio arnyn nhw i sicrhau eu bod yn parhau i ddatblygu. Nid diben y system yw i gosod labeli na llunio tablau cynghrair moel.

Mae'r system yn seiliedig ar dri cham syml. Nid dim ond ffigurau sy’n sail iddi. Mae'r arweinyddiaeth a'r addysgu a'r dysgu yn ein hysgolion hefyd yn cael eu hystyried.

  • Cam un: Mae Llywodraeth Cymru’n darparu ystod eang o wybodaeth am berfformiad i lywio hunanwerthusiad yr ysgol o’i gallu i wella o ran yr addysgu a’r dysgu. Eleni, rydym wedi newid y broses sy’n golygu na fyddwn yn cyfrif nac yn cyhoeddi grŵp safonau ar gyfer ysgolion mwyach. Yn hytrach, bydd set ehangach o wybodaeth yn cael ei ystyried wrth werthuso sut mae ysgolion yn gwneud, a fydd yn ystyried eu cyd-destun lleol. Bydd hyn hefyd yn fan cychwyn ar gyfer y trafodaethau rhwng ysgolion a chynghorydd her eu consortiwm rhanbarthol am eu perfformiad a’u
    meysydd ar gyfer gwella.
    Mae’r newid hwn wedi’i wneud yn sgil ein gwaith i ddiwygio atebolrwydd yn ein system addysg a sicrhau bod ysgolion, a dysgwyr yn y pen draw, yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir i’w helpu i gyflawni eu potensial yn llawn.
  • Cam dau: Mae cynghorwyr her y consortia rhanbarthol yn gwerthuso capasiti’r ysgol i wella, gan ystyried tystiolaeth ynghylch y safonau a gyflawnwyd ac ansawdd yr arweinyddiaeth ynghyd â’r dysgu a’r addysgu. Byddant hefyd yn defnyddio gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gynnal y gwerthusiad hwn a llywio trafodaethau â’r ysgol. 
  • Cam tri: Caiff y dyfarniadau yng ngham dau eu defnyddio i roi’r ysgol mewn categori lliw i ddangos y gefnogaeth sydd ei hangen arni. Bydd hyn yn arwain at raglen o gymorth, her ac ymyrraeth a fydd wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer pob ysgol. Y categorïau cefnogaeth yw gwyrdd, melyn, oren neu goch (ysgolion yn y categori gwyrdd sydd angen y gymorth leiaf, a’r ysgolion yn y categori coch sydd â’r angen mwyaf).

Mae'r categori lliw ar gyfer cefnogaeth bellach ar gael ar gyfer pob ysgol gynradd, ganol ac uwchradd.

System a gafodd ei chreu ar y cyd gan consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yw’r System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion.

Mae deilliannau llawn (dolen allanol) y system gategoreiddio ar gael ar wefan Fy Ysgol Lleol.

Fel rhan o'r Model Cenedlaethol cymeradwy ar gyfer Gweithio'n Rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol, consortia rhanbarthol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cydweithio er mwyn sicrhau dull cenedlaethol cyson o gategoreiddio ysgolion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch categoreiddio, cysylltwch â SMED2@llyw.cymru