Skip to content

Pŵer i Arloesi

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Gwella ysgolion.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r pŵer i arloesi yn caniatáu i ysgolion, awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach dreialu dulliau arloesol o godi safonau a gwella canlyniadau eu dysgwyr.

Weithiau bydd ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol, sydd â syniadau arloesol ar gyfer codi safonau addysgol, yn cael bod yna rwystrau deddfwriaethol sy’n eu hatal rhag gwneud y newidiadau y maent yn awyddus i’w gwneud i’w harferion presennol.

Pan fydd hynny’n digwydd, gallant wneud cais i Weinidogion Cymru atal, llacio neu addasu dros dro ofynion deddfwriaeth addysg, er mwyn rhoi cyfle iddynt roi ar waith ddulliau arloesol a allai helpu i godi safonau. Gelwir hyn yn bŵer i arloesi.

Dim ond mewn perthynas â deddfwriaeth addysg y ceir defnyddio’r pŵer i arloesi. Ni cheir defnyddio’r pŵer hwn i gael esemptiad mewn perthynas â deddfwriaeth arall megis deddfwriaeth iechyd a diogelwch neu gyfraith cyflogaeth.

Lawrlwytho Dogfen

MS Word (MFS)
Ffurflen gais (Maint ffeil: 760KB)