Skip to content

Y Rhaglen Dysgu yn y Gymru Ddigidol yn Buddsoddi mewn Band Eang

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Rhaglen fuddsoddi hon yn sicrhau bod gan ysgolion fynediad i fand eang a fydd yn caniatáu iddynt barhau i ddefnyddio gwasanaethau dysgu digidol wrth i'w hanghenion gynyddu.

Ym mis Tachwedd 2016, cyhoeddom £5 miliwn o gyllid newydd i sicrhau bod ysgolion yn gallu defnyddio band eang cyflym iawn.

O dan Raglen Grant Dysgu yn y Gymru Ddigidol (LiDW), darparwyd cysylltiad band eang ar gyflymder o 10Mbps i ysgolion cynradd a 100Mbps i ysgolion uwchradd.
Fodd bynnag, nid yw rhai ysgolion a oedd eisoes yn cyrraedd y targed o ran cyflymder ac nad oeddent wedi elwa ar y buddsoddiad gwreiddiol, yn gallu ateb y galw am fand eang cyflymach o ganlyniad i gyfyngiadau technolegol yn eu seilwaith presennol.

Bydd y rhaglen fuddsoddi hon yn mynd i'r afael â'r anghydraddoldebau hyn ac yn sicrhau bod ysgolion yn gallu defnyddio'r dechnoleg a'r seilwaith priodol i ddiwallu anghenion yr ysgol.

Bydd y cysylltiadau gwell hyn yn helpu disgyblion i ddefnyddio technoleg ddigidol. Mae hyn yn rhan annatod o'r cwricwlwm newydd sy'n cael ei ddatblygu o dan raglen Dyfodol Llwyddiannus. Cewch hyd i ragor o ganllawiau ar y dudalen sy’n esbonio sut mae gwneud y defnydd gorau o fand eang i hwyluso Dyfodol Llwyddiannus.

Rydym yn cydnabod y dylai gwasanaethau addysgol ddefnyddio rhwydwaith Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA) yn y lle cyntaf.  Bydd y dull hwn yn ein galluogi i wneud penderfyniadau doeth ynghylch llythrennedd digidol ac i sicrhau mwy o reolaeth wrth ddarparu cyd-wasanaethau ychwanegol, megis gwasanaethau canolog ar gyfer hidlo'r we.

Pa ysgolion fydd yn elwa?

I wybod pa ysgolion a fydd yn elwa ar y Rhaglen, edrychwch o dan yr awdurdod lleol perthnasol isod:

 • Blaenau Gwent

 • Pen-y-bont ar Ogwr

 • Caerffili

 • Caerdydd

 • Sir Gaerfyrddin

 • Ceredigion

 • Conwy

 • Sir Ddinbych

 • Sir y Fflint

 • Gwynedd

 • Ynys Môn

 • Merthyr Tudful

 • Sir Fynwy

 • Castell-nedd Port Talbot

 • Casnewydd

 • Sir Benfro

 • Powys

 • Rhondda Cynon Taf

 • Abertawe

 • Tor-faen

 • Bro Morgannwg

 • Wrecsam

Os nad yw eich ysgol wedi ei rhestru uchod, mae'n debygol ei bod wedi elwa ar fuddsoddiad o dan Raglen Grant LiDW a bod ganddi fand eang sydd eisoes yn cyrraedd y targed o ran cyflymder.

Fe'ch cynghorir i gysylltu â'r awdurdod lleol yn y lle cyntaf i holi ynghylch ysgol nad yw ar y rhestr. Os ydych yn dal i gredu bod ysgol yn eisiau, cysylltwch â thîm Buddsoddi mewn Band Eang LiDW drwy anfon e-bost i LiDW@gov.wales

Os nad yw'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin yn ateb eich cwestiwn, cysylltwch â'r tîm drwy anfon e-bost i LiDW@gov.wales