Skip to content

Adroddiadau cylch gwaith Estyn

Diben Adroddiadau Cylch Gwaith Estyn yw darparu cyngor mewn ymateb i gais yn y llythyr cylch gwaith blynyddol gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau at y Prif Arolygydd dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Bob blwyddyn mae Estyn yn cael ei gomisiynu i gynnal astudiaethau manwl i amrywiaeth o agweddau ar bolisi addysg a hyfforddiant. Mae Estyn yn llunio adroddiadau o’r astudiaethau hyn sy’n cynnwys argymhellion gyda’r nod o wneud gwelliannau pellach. Unwaith mae’r Gweinidog wedi ystyried yr argymhellion, llunnir ymateb a’i gyhoeddi yma ar ein gwefan.  

Gellir darllen ein hymateb i’r adroddiadau isod.

Paratoi ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol: ymateb y llywodraeth

24/07/18
 

Herio a meithrin disgyblion mwy abl a dawnus yng nghyfnodau allweddol 2 i 4: ymateb y Llywodraeth

22/06/18
 

Addysg grefyddol yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3: Ymateb y Llywodraeth

22/06/18
 

Cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni: ymateb y llywodraeth

18/06/18
 

Arloesi yn y cwricwlwm mewn ysgolion cynradd: ymateb y Llywodraeth

31/05/18
Ein hymateb i adroddiad Estyn ar newidiadau i’r cwricwlwm yn y sector cynradd.
 

Cymraeg yng nghyfnod allweddol 2 a 3 mewn ysgolion cyfrwng-Cymraeg neu ddwyieithog: ymateb y Llywodraeth

17/05/18
 

Effaith y Mesur Dysgu a Sgiliau ar ddysgwyr sy’n agored i niwed: Ymateb y llywodraeth

15/05/18
 

Defnydd effeithiol o symudiadau rheoledig gan awdurdodau lleol ac ysgolion: ein hymateb

19/04/18
 

Ddysgu gweithredol a thrwy brofiad: Arfer effeithiol yn y Cyfnod Sylfaen wrth gyflwyno Llythrennedd a Rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2

18/12/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn: Ddysgu gweithredol a thrwy brofiad: Arfer effeithiol yn y Cyfnod Sylfaen wrth gyflwyno Llythrennedd a Rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2
 

Adolygiad o addysg perthnasoedd iach

28/11/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn: Adolygiad o addysg perthnasoedd iach.
 

Arfer da yn y dyniaethau

06/10/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o arfer da yn y dyniaethau.
 

Gyrfaoedd: Gweithredu’r fframwaith gyrfaoedd a’r byd gwaith mewn ysgolion uwchradd

27/09/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o Gyrfaoedd: Gweithredu’r fframwaith gyrfaoedd a’r byd gwaith mewn ysgolion uwchradd.
 

Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4

26/09/17
Dyma ymateb i adroddiad thematig Estyn o gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4
 

Cymraeg i oedolion: adolygiad o waith y ganolfan dysgu cymraeg genedlaethol

31/07/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o gymraeg i oedolion: adolygiad o waith y ganolfan dysgu cymraeg genedlaethol
 

Gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg yng nghyfnod allweddol 2

26/07/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar Wyddoniaeth a dylunio a thechnoleg yng nghyfnod allweddol 2.
 

Rheoli arian: addysg ariannol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru

18/07/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o Reoli arian: addysg ariannol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.
 

Cynnydd a chyrchfannau dysgwr mewn meysydd dysgu medrau byw yn annibynnol mewn colegau addysg bellach

16/06/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar gynnydd a chyrchfannau dysgwr mewn meysydd dysgu medrau byw yn annibynnol mewn colegau addysg bellach
 

Addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog mewn addysg bellach

13/06/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar: Addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog mewn addysg bellach.
 

Rheoli presenoldeb gweithlu ysgolion yn effeithiol mewn ysgolion cynradd

05/01/17
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar Rheoli presenoldeb gweithlu ysgolion yn effeithiol mewn ysgolion cynradd.
 

Dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru

13/12/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o ddysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru
 

Cyfranogiad Disgyblion: canllaw arfer orau

13/12/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o Cyfranogiad Disgyblion: canllaw arfer orau
 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol

06/10/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol.
 

Cymedroli asesiadau athrawon yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3: adolygiad o gywirdeb a chysondeb

28/09/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o Ymateb i adolygiad thematig Estyn o gymedroli asesiadau athrawon yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3:adolygiad o gywirdeb a chysondeb.
 

Arweinyddiaeth a gwella ysgolion cynradd

15/09/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o arweinyddiaeth a gwella ysgolion cynradd.
 

Arfer orau yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnodau allweddol 3 a 4

22/07/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o arfer orau yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnodau allweddol 3 a 4.
 

Ieithodd tramor modern

14/07/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o Ieithodd tramor modern.
 

Codi cyrhaeddiad, cyflawniad a dyheadau plant sy’n derbyn gofal

14/07/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o godi cyrhaeddiad, cyflawniad a dyheadau plant sy’n derbyn gofal.
 

Addysg heblaw yn yr ysgol

05/07/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o addysg heblaw yn yr ysgol.
 

Ansawdd addysg a hyfforddiant ym maes iechyd a gofal cymdeithasol oedolion

22/06/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o ansawdd addysg a hyfforddiant ym maes iechyd a gofal cymdeithasol oedolion.
 

Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn colegau arbenigol annibynnol

13/06/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn colegau arbenigol annibynnol
 

Effaith y Rhaglen Hyfforddiant Ychwanegol I Raddedigion (Teach First) yng Nghymru

03/03/16
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o effaith y Rhaglen Hyfforddiant Ychwanegol i Raddedigion (Teach First) yng Nghymru.
 

Gwasanaethau cymorth dysgwyr mewn colegau addysg bellach gyfer dysgwyr 16 i 19 oed

14/12/15
Dyma ymateb i adolygiad thematig Estyn o wasanaethau cymorth dysgwyr mewn colegau addysg bellach gyfer dysgwyr 16 i 19 oed.
 

Defnydd statudol o safonau arweinyddiaeth wrth reoli perfformiad penaethiaid

17/11/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar ddefnydd statudol o safonau arweinyddiaeth wrth reoli perfformiad penaethiaid.
 

Chwalu rhwystrau rhag prentisiaethau

02/11/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn: Chwalu rhwystrau rhag prentisiaethau.
 

Arsylwi addysgu a dysgu yn effeithiol mewn colegau addysg bellach

02/10/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar arsylwi addysgu a dysgu yn effeithiol mewn colegau addysg bellach.
 

Bolisïau ymweliadau addysgol yn y sector addysg bellach

24/09/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar bolisïau ymweliadau addysgol yn y sector addysg bellach.
 

Cymorth a chydweithio rhwng ysgolion

19/08/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o gymorth a chydweithio rhwng ysgolion.
 

Arfer orau mewn addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2

16/07/15
Dyma ymateb i adolygiad thematig Estyn ar arfer orau mewn addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2.
 

Effaith athrawon ymgynghorol ar leoliadau nas cynhelir a ariennir

02/07/15
Dyma ymateb i adolygiad thematig Estyn o effaith athrawon ymgynghorol ar leoliadau nas cynhelir a ariennir.
 

Addysg heblaw yn yr ysgol: arolwg arfer dda

23/06/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar addysg heblaw yn yr ysgol: arolwg arfer dda.
 

Arfer effeithiol o ran gwella presenoldeb mewn ysgolion cynradd

19/06/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar arfer effeithiol o ran gwella presenoldeb mewn ysgolion cynradd.
 

Arfer gorau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion

11/06/15
Dyma ymateb i adolygiad thematig Estyn o arfer gorau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion.
 

Gwella ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol

03/06/15
Dyma ymateb i adolygiad Estyn ar wella ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol.
 

Pa mor dda y mae sefydliadau addysg bellach yn rheoli cwynion gan ddysgwyr?

21/05/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar ba mor dda y mae sefydliadau addysg bellach yn rheoli cwynion gan ddysgwyr?
 

Arfer dda mewn mathemateg yng Nghyfnod Allweddol 3

26/02/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar arfer dda mewn mathemateg yng Nghyfnod Allweddol 3.
 

Camau a gymerwyd gennym mewn ymateb i argymhellion adroddiadau cylch gwaith Estyn ers 2011

18/02/15
Tabl yn amlinellu’r camau a gymerwyd gynnym mewn ymateb i argymhellion adroddiadau cylch gwaith Estyn ers 2011.
 

Llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3: Adroddiad interim

13/01/15
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar safonau mewn llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3.
 

Adolygiad cychwynnol o effeithiolrwydd rhaglenni Hyfforddeiaethau a Chamau at Waith Llywodraeth Cymru

26/11/14
Mae hwn yn ymateb i'r adroddiad gan Estyn ar effeithiolrwydd rhaglenni Hyfforddeiaethau a Chamau at Waith Llywodraeth Cymru.
 

Rhwystrau rhag prentisiaeth

26/11/14
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o rhwystrau rhag prentisiaeth.
 

Effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith

20/11/14
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith.
 

Dilyniant ieithyddol a safonau’r Gymraeg mewn deg ysgol ddwyieithog

19/11/14
Dyma ymateb i adroddiad Estyn o dilyniant ieithyddol a safonau’r Gymraeg mewn deg ysgol ddwyieithog.
 

Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: adroddiad interim

13/11/14
Dyma ymateb i adroddiad Estyn ar Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3.
 

Arsylwi ystafelloedd dosbarth yn effeithiol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd

01/10/14
Mae hwn yn ymateb i’r addroddiad gan Estyn syn arsylwi ystafelloedd dosbarth yn effeithiol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.
 

Presenoldeb mewn ysgolion uwchradd

25/09/14
Mae hwn yn ymateb i’r addroddiad gan Estyn syn presenoldeb mewn ysgolion uwchradd.
 

Ymateb i adroddiad Estyn ar TGCh yng Nghyfnod Allweddol 3

11/07/14
Ymateb i’r adolygiad thematig Estyn o’r effaith TGCh ar ddysgu disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 3.
 

Ymateb i’r adolygiad thematig Estyn o effeithiolrwydd y camau a gymerir gan ysgolion i fynd i’r afael â bwlio ar

27/06/14
Mae hwn yn ymateb i’r addroddiad gan Estyn sy’n cyflwyno tystiolaeth i ni am effeithiolrwydd ysgolion wrth fynd i’r afael â bwlio seiliedig ar nodweddion gwarchodedig disgyblion.
 

Ymateb i’r adolygiad thematig Estyn o’r Cynnydd mewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

24/06/14
Mae hwn yn ymateb i’r addroddiad gan Estyn syn asesu i ba raddau y llwyddwyd i brif-ffrydio Cynnydd mewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) mewn ysgolion, ac asesu cynnydd ers cyhoeddi adroddiad gwaelodin Estyn yn 2006.
 

Adolygiad thematig o Saesneg yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3

18/06/14
Mae hwn yn ymateb I’r addroddiad gan Estyn am safonau Saesneg yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3. Mae’n cynnwys astudiaethau achos o arfer orau.
 

Gwasanaethau cymorth dysgwyr i ddisgyblion 14 ac 16 oed

29/05/14
Mae hwn yn ymateb I’r addroddiad gan Estyn am cysondeb a didueddrwydd y gwasanaethau cymorth dysgwyr a ddarperir i ddisgyblion gan ysgolion cyn, yn ystod ac ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4.
 

Cymraeg yn y cyfnod sylfaen

21/01/14
Mae hwn yn ymateb i'r addrodiad gan Estyn ar pa mor effeithiol y mae plant yn caffael medrau Cymraeg mewn lleoliadau addysg cyfrwng-Cymraeg ledled Cymru.
 

Gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol

11/12/13
Sut mae ysgolion yng Nghymru’n mynd i’r afael â thlodi ac anfantais plant i wella cyrhaeddiad a lles dysgwyr.
 

Maint ysgolion ac effeithiolrwydd addysgol

03/12/13
Mae hwn yn ymateb i'r addrodiad gan Estyn am ba effaith y mae maint ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir yn ei chael ar safonau disgyblion ac ar ansawdd y ddarpariaeth a'r arweinyddiaeth.
 

Arfer da mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4

18/10/13
Mae hwn yn ymateb i'r addrodiad gan Estyn ar safonau ac ansawdd cyfredol y ddarpariaeth ar gyfer adeiladwaith, cynllunio a'r amgylchedd adeiledig mewn Sefydliadau Addysg Bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith.
 

Adolygiad Thematig Estyn o Hyfforddiant ar gyfer Adeiladwaith, Cynllunio a'r Amgylchedd Adeiledig

04/10/13
Mae hwn yn ymateb i'r addrodiad gan Estyn ar safonau ac ansawdd cyfredol y ddarpariaeth ar gyfer adeiladwaith, cynllunio a'r amgylchedd adeiledig mewn Sefydliadau Addysg Bellach a darparwyr dysgu seiliedig ar waith.
 

Effaith absenoldeb athrawon

17/09/13
Mae hwn yn ymateb i'r addrodiad gan Estyn ar yr effaith y mae'r strategaethau sydd gan ysgolion i ddelio ag absenoldebau ymhlith athrawon yn ei chael ar gynnydd disgyblion. Mae hyn yn cynnwys cyflogi, hyfforddi a defnyddio athrawon cyflenwi yn effeithiol ac effeithlon
 

Effaith TGCh ar ddysgu disgyblion mewn ysgolion cynradd

19/08/13
Mae hwn yn ymateb i'r adroddiad gan Estyn ar safonau TGCh mewn ysgolion cynradd, a gwybod i ba raddau y mae'r y yn defnyddio TGCh yn effeithiol fel cymorth addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm cynradd.
 

Effeithiolrwydd strategaethau ar gyfer cynnwys dysgwyr

02/07/13
Dyma’r ail adroddiad interim yn deillio o astudiaeth cylch gwaith tair blynedd gan Estyn ar gynnwys y dysgwr yn y sector ôl-16
 

Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: astudiaeth gwaelodlin (Mehefin 2013)

21/06/13
Mae hwn yn ymateb I'r adroddiad gan Estyn ar rhifedd.
 

Addysg grefyddol mewn ysgolion uwchradd

21/06/13
Mae hwn yn ymateb i'r adroddiad gan Estyn ar addysg grefyddol.
 

Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

18/06/13
Estyn’s report on Science in KS2/3 makes recommendations to improve its delivery in primary schools.
 

HMS Statudol mewn ysgolion

11/06/13
Mae adroddiad Estyn ynghylch diwrnodau HMS yn gwneud argymhellion sydd wedi’u hanelu at gael y budd mwyaf posibl ohonyn nhw a gwella prosesau monitro a gwerthuso.
 

Adolygiad o safonau ac ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer peirianneg mewn colegau addysg bellach a darparwyr dygu yn y gwaith yng Nghymru

01/02/13
Mae hwn yn ymateb i'r adroddiad gan Estyn ar safonau ac ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer peirianneg mewn colegau addysg bellach a darparwyr dygu yn y gwaith yng Nghymru.
 

Datblygu'r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen

15/01/13
Mae hwn yn ymateb i'r adroddiad gan Estyn ar pa mor effeithiol y mae lleoliadau a ariennir ac ysgolion a gynhelir yn cyflwyno Maes Dysgu Datblygu’r Gymraeg, fel rhan o Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.