Skip to content

Y Grant Gwella Addysg i Ysgolion

Mae'r Grant Gwella Addysg (GGA), a sefydlwyd ym mis Ebrill 2015, yn darparu cymorth ariannol i ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol i wella deilliannau addysgol i bob dysgwr.

Mae'r grant yn cefnogi pedwar amcan strategol Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl, ein gweledigaeth hir dymor ar gyfer addysg dysgwyr rhwng 3 a 19 oed yng Nghymru. Prif bwrpas y grant ydyw rhoi cefnogaeth i weithgarwch gyda’r ffocws ar:

  • gwella ansawdd addysgu a dysgu
  • cael gwared â rhwystrau sy'n atal dysgu a gwella cynhwysiant
  • gwella arweinyddiaeth mewn lleoliadau addysgol
  • gwella'r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ac ennyn diddordeb dysgwyr fwyfwy mewn dysgu.

Rydym yn cydnabod mai ysgolion, Awdurdodau Lleol a chonsortia rhanbarthol sydd yn y sefyllfa orau i ddeall anghenion eu dysgwyr ac i benderfynu ar y ffordd orau o wneud gwelliannau. Felly, rydym yn adolygu'r GAA ar sail y deilliannau ac yn rhoi'r hyblygrwydd iddyn nhw ddarparu adnoddau i'r mannau lle y mae eu hangen fwyaf.

Yn ôl amodau a thelerau'r grant, mae Awdurdodau Lleol a'u consortia rhanbarthol yn atebol am gyfres o ddeilliannau a mesurau canlyniadau i brofi bod gwelliant yn digwydd. Mae ysgolion yn defnyddio eu Cynlluniau Datblygu statudol i sicrhau bod arian y grant yn ategu'r broses o wella yn eu hysgolion eu hunain yn ogystal â chefnogi'r blaenoriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae arian yn cael ei ddyrannu i gonsortia addysg rhanbarthol yn unol â  methodoleg ariannu a fformiwla a gymeradwywyd.

Mae rhagor o wybodaeth am gonsortia addysg rhanbarthol ar gael ar wefannau'r consortia fel a ganlyn:

  • ERW - y De-orllewin a'r Canolbarth (dolen allanol)
  • GwE - y Gogledd (dolen allanol)
  • EAS - y De-ddwyrain (dolen allanol)
  • CSC - Canol De Cymru (dolen allanol)

Mae'r consortia rhanbarthol hefyd yn gweinyddu'r Grant Datblygu Disgyblion, sy'n darparu cefnogaeth benodol i ysgolion i leihau effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol.