Skip to content

Llaeth i blant ysgolion cynradd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gall ysgolion sy’n rhan o’r cynllun llaeth ysgol gynnig llaeth am ddim i blant y Cyfnod Sylfaen a llaeth am bris gostyngol i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2.

Nid oes yn rhaid i ysgolion fod yn rhan o’r cynllun llaeth ysgol, mater o ddewis ydyw. Gall rhai ysgolion ddarparu llaeth am ddim i blant y Cyfnod Sylfaen ond ddim cynnig llaeth am bris gostyngol i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2.

Mae llaeth gafr, llaeth dafad a llaeth yn cynnwys llai o lactos yn cael eu darparu yn ogystal o dan y cynllun, a hynny am bris gostyngol. Eto i gyd, gallai ysgolion benderfynu peidio â darparu’r rhain, hyd yn oed os ydynt yn rhan o’r cynllun. Nid yw dewisiadau eraill nad ydynt yn cynnwys llaeth (ee llaeth soia) ar gael drwy’r cynllun.

Mae Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013 (dolen allanol) yn caniatáu diodydd llaeth mewn ysgolion ac mae diodydd a chynhyrchion llaeth ymysg y 4 grŵp bwyd a gaiff eu cynnwys yn y cynllun Brecwast am Ddim mewn Ysgolion Cynradd.

Mae’r Gymuned Ewropeaidd yn talu cymhorthdal tuag at gost llaeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen ac rydym ni’n talu gweddill y gost. O safbwynt disgyblion Cyfnod Allweddol 2, rydym yn talu cymhorthdal tuag at gost llaeth ysgol ar y cyd â’r Gymuned Ewropeaidd. Yr Asiantaeth Taliadau Gwledig sy’n gweinyddu cost y cynllun llaeth ysgol ar ein rhan. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, gan gynnwys sut y gall ysgolion hawlio’r cymhorthdal, ewch i wefan yr Asiantaeth Taliadau Gwledig (dolen allanol).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch llaeth am ddim mewn ysgolion cynradd, cysylltwch â wellbeingshare@llyw.cymru.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Poster i ysgolion (Maint ffeil: 1.4MB)