Skip to content

Ysgolion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ysgolion.

Dolenni perthnasol

Y cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 mlwydd oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.
Mae’r ddogfen ganllawiau canlynol yn rhoi cyngor i ysgolion wrth benderfynu a ddylai ysgol gau neu aros ar agor yn ystod tywydd gwael eithafol.
Sy’n sicrhau bod canllawiau a dogfennau ar gael er mwyn helpu rhanddeiliaid a sefydliadau addysg/addysgu i fwrw ymlaen â’u gwaith.
Enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn  a chyfeiriadau e-bost o ysgolion meithrin, cynradd, canol, uwchradd, arbennig, ysgolion annibynnol ac unedau cyfeirio disgyblion.

Ein nod yw i ysgolion ddarparu addysg sy’n bodloni’r safonau a osodir gan y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Fel rhan o’n hymdrechion i wella ysgolion, lansiwyd cynllun gweithredu Addysg yng Nghymru. Mae’n nodi sut y bydd y system ysgolion yng Nghymru, gan gynnwys dosbarthiadau chweched dosbarth, yn symud ymlaen yn ystod y cyfnod tan 2021, er mwyn sicrhau y caiff cwricwlwm newydd ei roi ar waith yn effeithiol.