Skip to content

Adolygiad o Gymwysterau 14-19

Dolenni perthnasol

Rydym yn gofyn am eich barn ar sut i wella cymwysterau a gymerwyd gan bobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod yr Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru oedd i sicrhau bod gennym ni gymwysterau gwerthfawr a dealladwy sy’n bodloni anghenion ein pobl ifanc ac economi Cymru.

Ar 29 Medi 2011, lansiodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert, adolygiad i ystyried y cymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd. Y bwriad yw nodi’r cymwysterau hynny sy'n fwyaf perthnasol, gwerthfawr a dealladwy, a sicrhau bod y rhain ar gael i ddysgwyr. Bu hefyd yn ystyried materion yn ymwneud ag asesu a mesur perfformiad. Cynhaliwyd yr adolygiad rhwng mis Medi 2011 a mis Tachwedd 2012.

Goruchwyliwyd yr adolygiad gan fwrdd prosiect yn cynnwys cynghorwyr allanol a swyddogion mewnol Llywodraeth Cymru, gyda Chadeirydd allanol. Roedd hyn yn sicrhau bod yr adolygiad wedi'i seilio ar farn a thystiolaeth ddiduedd, a'i fod yn agored i syniadau rhanddeiliaid, ac yn cael ei herio ganddyn nhw.

Cyflwynodd y Bwrdd Prosiect ei adroddiad terfynol a’i argymhellion i’r  Dirprwy Weinidog Sgiliau ar 28 Tachwedd 2012. Mae copi o’r adroddiad ar gael isod.

Ar 29 Ionawr 2013, gwnaeth y Dirprwy Weinidog ddatganiad llafar yn cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn derbyn yn fras argymhellion yr Adolygiad. Wrth dderbyn y rhain, mae Llywodraeth Cymru yn gosod cyfeiriad strategol clir a’r weledigaeth dros gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 14 - 19oed yng Nghymru.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, anfonwch e-bost at reviewofquals@cymru.gsi.gov.uk