Skip to content

Llythrennedd Corfforol - dull Cymru gyfan ar gyfer cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol ymysg plant a phobl ifanc

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Addysg a sgiliau.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhoddodd Llywodraeth Cymru gyfle i’r Grŵp lunio adroddiad a oedd yn adlewyrchu agwedd flaengar ac a oedd yn cynnwys llawer o dystiolaeth o arfer da rhyngwladol.

Cafodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ysgolion a Gweithgarwch Corfforol ei alw ynghyd gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth (a oedd yn gyfrifol am chwaraeon) a’r Gweinidog Addysg a Sgiliau er mwyn darparu argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch sut y gellir datblygu rôl ysgolion yn y gwaith o gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol ymysg plant a phobl ifanc.

Cyhoeddwyd y bwriad i sefydlu’r Grŵp gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ar 19 Mehefin 2012 yn rhan o Ddatganiad yng Nghyfarfod Llawn y Cynulliad ynghylch Plant a Phobl Ifanc Egnïol.

Prif ddiben y Grŵp Gorchwyl a Gorffen oedd gweithredu’r ymrwymiad a nodwyd yn y Rhaglen Lywodraethu i sicrhau bod llythrennedd corfforol yn sgìl sydd yr un mor bwysig â darllen ac ysgrifennu o safbwynt datblygiad. (Gellir gweld y cylch gorchwyl llawn yn Atodiad A)

Mwy o wybodaeth: Parod at y Dyfodol? Dwedwch wrthym am ymarfer corff yn eich ysgol chi... (dolen allanol)