Skip to content

Cyfarfodydd rhieni: canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn darparu ar gyfer trefniadau newydd sy’n golygu y gall rhieni gyflwyno deiseb i gael cyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol, a hynny hyd at deirgwaith y flwyddyn.

Mae'r canllawiau yn delio â'r trefniadau newydd a darperir o dan adran 94 o’r Ddeddf sy'n caniatáu i rieni ofyn am hyd at 3 chyfarfod mewn blwyddyn ysgol gyda chorff llywodraethu ysgol eu plentyn. Mae'r trefniadau newydd hyn yn disodli'r gofyniad deddfwriaethol blaenorol i gorff llywodraethu gynnal cyfarfod blynyddol gyda rhieni, oni bai bod y corff llywodraethu wedi'i esemptio rhag gorfod cynnal cyfarfodydd blynyddol o'r fath oherwydd darpariaethau Rheoliadau Cyfarfod Blynyddol Rhieni (Esemptiadau) (Cymru) 2005.

Caiff y canllawiau hyn eu rhoi i gorff llywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru fel canllawiau statudol y bydd yn rhaid i bob corff llywodraethu o'r fath roi ystyriaeth iddynt wrth gyflawni ei swyddogaethau o dan adran 94 o’r Ddeddf.