Skip to content

Coleg Gŵyr Abertawe

Dolenni perthnasol

Mae addysg bellach yn cyfeirio at astudiaethau ar ôl 16 oed fel arfer. Mae cyllid ar gael i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd addysg bellach.
Daeth Coleg Gŵyr Abertawe yn weithredol ar 20 Awst 2010. Mae Gorchymyn Diddymu wedi diddymu Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe, gan drosglwyddo’u heiddo, eu hawliau, eu rhwymedigaethau a’u staff i Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe. Daeth y Gorchymyn Diddymu i rym ar 20 Awst 2010. Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe yw Nick Bennett, a Chadeirydd y Llywodraethwyr yw Colin Cornelius.

Mae uno Coleg Abertawe a Choleg Gorseinon yn bodloni amcanion polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru fel y’u nodir yn Gweddnewid y Ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Disgwylir i’r uno wella effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a hyblygrwydd dysgwyr yn Ninas Abertawe, a hyrwyddo mynediad a chyfleoedd ehangach o ran addysg a hyfforddiant ôl-16.

Daeth Gorchymyn Coleg Gŵyr Abertawe (Corffori) 2010 (“y Gorchymyn Corffori”) a Rheoliadau Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe (Llywodraethu) 2010 (“y Rheoliadau Llywodraethu”) i rym ar 20 Mai 2010. Dyma oedd cam cyntaf yr uno rhwng Coleg Abertawe a Choleg Gorseinon.

Sefydlwyd Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe drwy’r Gorchymyn Corffori ac fe’i penodwyd ar 20 Awst 2010 fel y corff gweithredol, hynny yw y dyddiad y bydd y gorfforaeth addysg bellach yn dechrau rhedeg y sefydliad. Mae’r Rheoliadau Llywodraethu’n rhagnodi’r Offeryn a’r Erthyglau Llywodraethu, sy’n darparu ar gyfer cyfansoddiad a’r dull o redeg Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe.

Mae Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010 (“y Gorchymyn Diddymu”) wedi diddymu Coleg Abertawe a Choleg Gorseinon ac wedi trosglwyddo’u hawliau a’u rhwymedigaethau eiddo i Gorfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe a gorfforwyd o’r newydd ar 20 Awst 2010. Mae hyn yn cwblhau’r uno.

Gweler gwefan y Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus ar gyfer Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010 (Saesneg yn unig)

Gweler gwefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Memorandwm Esboniadol Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gorseinion a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Abertawe (Diddymu) 2010