Skip to content

Dyfodol byd-eang – cynllun i wella a hyrwyddo ieithoedd tramor modern yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cynllun pum mlynedd yn nodi sut y byddwn yn cydweithio â’r consortia addysg rhanbarthol a phartneriaid allweddol i helpu dysgwyr yng Nghymru i gyfathrebu’n effeithiol mewn ieithoedd eraill a gwerthfawrogi diwylliannau eraill.

Mae’r cynllun yn amlinellu tri cham strategol:

  • hyrwyddo a chodi proffil ieithoedd tramor modern fel pwnc pwysig, nid dim ond ar lefel TGAU (lefel 2), ond hefyd fel dewis tymor hirach a all arwain at gyfleoedd gyrfa
  • meithrin gallu’r gweithlu addysg i gynnig ieithoedd tramor modern yn effeithiol o Flwyddyn 5 ymlaen, a chefnogi’r gweithlu i ddatblygu’n broffesiynol, gan ei gwneud yn bosibl i bob dysgwr fanteisio ar strategaeth ‘Dwyieithog a mwy’ drwy Ddatblygiad Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg, adolygu hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon a’r rhwydwaith ysgolion arloesi
  • cynnig gwell cyfleoedd dysgu i ddenu a chyffroi dysgwyr.

Mae adroddiad blynyddol sy’n edrych ar y cynnydd a wnaed yn ystod blwyddyn gyntaf y cynllun (2015-2016) ar gael isod.