Skip to content

Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru

Dolenni perthnasol

Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cynllun gweithredu i Gymru yn ceisio codi lefel cyrhaeddiad drwy greadigrwydd, cynyddu a gwella profiadau celfyddydol mewn ysgolion, a helpu athrawon ac ymarferwyr celfyddydol i ddatblygu eu sgiliau.

Mae’r cynllun, a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn ymateb i 12 argymhelliad adroddiad annibynnol yr Athro Dai Smith ar yr adolygiad o Y Celfyddydau mewn Addysg yn Ysgolion Cymru (2013). Caiff y cynllun ei weithredu dan arweiniad Cyngor Celfyddydau Cymru, gan gydweithio â chonsortia addysg rhanbarthol, awdurdodau lleol, cyrff celfyddydol a diwylliannol a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Nod y cynllun hwn yw cyflawni ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i annog cymaint o bobl ifanc â phosib i gymryd rhan mewn gweithgarwch celfyddydol. Mae nifer o bolisïau a mentrau strategol Llywodraeth Cymru wedi dylanwadu ar y cynllun, gan gynnwys Cymwys am Oes: Cynllun Gwella Addysg i ddisgyblion 3 i 19 oed yng Nghymru (2014) ac mae’r cynllun yn ceisio ategu’r rhain.