Skip to content

Cylchlythyrau

 

Cynllunio ar gyfer Cynyddu Mynediad i Ysgolion i Ddisgyblion ag Anableddau: Cylchlythyr 15/04

20/04/18
Mae’r cylchlythyr hwn yn ymdrin â’r dyletswyddau a osodir ar awdurdodau lleol a chyrff sy’n gyfrifol am ysgolion i gynllunio a gweithredu ar gyfer gwella hygyrchedd i ddisgyblion ag anableddau.
 

Ysgolion sy’n Achosi Pryder - Canllawiau statudol i ysgolion ac awdurdodau lleol

21/09/17
Mae’r canllawiau statudol hyn yn darparu gwybodaeth am y gofynion deddfwriaethol mewn perthynas ag ymyrryd mewn ysgolion sy’n peri pryder.
 

Dod yn Athro Cymwysedig: Llawlyfr Canllawiau – Cylchlythyr Rhif: 017/2009

09/01/14
O Fedi 2019 bydd pob myfyriwr sy'n cychwyn ar raglenni AGA yn destun i safonau proffesiynol newydd. Mae'r fersiwn ddiwygiedig o'r 'llawlyfr canllawiau ‘dod yn athro cymwysedig’ yn disodli cylchlythyr rhif: 41/2006. Mae'r cylchlythyr hwn ond yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n dech ...
 

Addysgu a chymwysterau addysgu

24/05/13
Mae’r ddogfen wybodaeth hon yn trafod dau fater cysylltiedig.
 

Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio

02/11/12
Cyfres o ddeunyddiau gwrth-fwlio yw 'Parchu eraill' sy’n darparu canllawiau ac atebion ymarferol ar rwystro ac ymateb i ddigwyddiadau o fwlio mewn ysgolion.
 
Gweithdrefnau cwyno ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion yng Nghymru

Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion: Cylchlythyr No 011/2012

02/10/12
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu canllaw diwygiedig i helpu Ysgolion yng Nghymru i sefydlu gweithdrefnau cwyno effeithiol.
 

Mesur capasiti ysgolion yng Nghymru

15/08/12
Capasiti ysgol yw nifer y disgyblion y gall gynnig eu haddysgu.
 

Adroddiadau Blynyddol y Llywodraethwyr: Cylchlythyr 14/01 (diwygiwyd Tachwedd 2011)

03/11/11
Mae’r Cylchlythyr hwn yn rhoi canllawiau i ysgolion a Chyrff Llywodraethol ar gynnwys statudol Prosbectysau Ysgolion.
 
Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion

Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion (diwygiwyd Gorffenaf 2011)

03/08/11
Mae’r ddogfen hon yn darparu arweiniad i gyrff llywodraethol a phenaethiaid ar faterion yn ymwneud â gweithredu neu newid polisi ymddangosiad a gwisg ysgol.
 

Strategaethau Cynnwys y Dysgwr: Canllaw i ddarparwyr dysgu gydol oes a sgiliau yng Nghymru

08/06/10
Fel rhan o’i Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd, mae Llywodraeth y Cynulliad yn cyflwyno gofynion newydd ar gyfer darparwyr dysgu ôl 16 oed i sefydlu strategaethau ffurfiol ar gyfer cynnwys y dysgwr. Bydd cynnwys y dysgwr yn ganolog i Fframwaith Ansawdd ac Effeithiolrwydd Yr Adran Plant, Addysg, ...
 

Y siwrnai ddysgu i bobl ifanc y mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) yn eu lleoli mewn Cartrefi Diogel i Blant yng Nghymru

25/08/09
Mae’r ddogfen hon yn cwmpasu gofynion ar gyfer y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i bobl ifanc y mae’r BCI yn eu lleoli mewn Cartrefi Diogel i Blant.
 
Casglu a chofnodi data am gefndir ethnig disgyblion

Casglu a chofnodi data am gefndir ethnig disgyblion

16/07/09
Ceir yn y canllawiau hyn ar gyfer ysgolion ac awdurdodau addysg lleol (AALlau) gyngor newydd ar gasglu a chofnodi data am hunaniaeth genedlaethol a chefndir ethnig disgyblion. Mae’n disodli Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru 27/02 ‘Casglu a Chofnodi Data am Gefndir Ethnig Disgyblion’ a gyhoed ...
 

Ymgynhoriad ar Pwysoliadau Maes Pwnc ac Estyniad Capio Dysgwr o fewn y System Gynllunio a Chyllido Cenedlaethol (NPFS) - NC/C/05/04NPFS

10/06/05
Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw caniatáu cyfle rhesymol i ddarparwyr i roi ymateb ar newidiadau terfynol y model NPFS cyn ei fod yn cael ei ddefnyddio.
 

Canllawiau Llwybrau Dysgu 14-19

12/07/04
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn benderfynol o drawsnewid y ddarpariaeth 14–19 yng Nghymru. Rydym yn dymuno gweld: '“95 y cant o bobl ifanc, erbyn eu bod yn 25 oed, yn barod ar gyfer gwaith sgiliau uchel neu addysg uwch erbyn 2015” Mae Llwybrau Dysgu yn cynnwys cyfuniad o chwe elfen allwe ...
 

Ysgolion Bro: Cylchlythyr 34/03

07/01/04
 

Llawlyfr o Arferion Da ar gyfer Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig

28/10/03
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau addysg o ansawdd da ac i alluogi pob plentyn a pherson ifanc i gyrraedd eu gwir botensial.
 

Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio: gylchlythyr 23/03

29/09/03
Nod y canllaw hwn yw darparu gwybodaeth ar sut i ymdrin â bwlio mewn ysgolion.
 

ABCh ac AGG yn y Cwricwlwm Sylfaenol: Cylchlythyr 13/03

09/07/03
 

Adroddiadau blynyddol y llywodraethwyr: canllawiau ar gyfer cyrff llywodraethol - cylchlythyr 15/2001

01/09/01
Caiff y cylchlythyr hwn ei gyfeirio at Gadeiryddion Cyrff Llywodraethol Ysgolion.