Skip to content

Prosiect Llysgennad Oxbridge

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rhwydwaith Seren.

Sefydlwyd Rhwydwaith Seren yn sgil Prosiect Llysgenhadon Oxbridge.

Cefndir y prosiect

Cafodd Paul Murphy, AS Torfaen ar y pryd a chyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ei benodi’n Llysgennad Oxbridge gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ym mis Mai 2013. Gwnaed y penodiad oherwydd bod y data yn dangos gostyngiad yn nifer y myfyrwyr o Gymru sydd wedi mynd i Brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’n bwysig ein bod yn deall y rhesymau y tu ôl i’r gostyngiad hwn ac yn cymryd camau i wella’r sefyllfa.

Amcanion y prosiect

Roedd y prosiect, o dan arweinyddiaeth y Llysgennad, yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

  • adolygu’r holl ymchwil a data oedd ar gael ynghylch ceisiadau a derbyniadau i Oxbridge, er mwyn deall y rhesymau y tu ôl i’r gostyngiad
  • nodi’r rhwystrau sy’n atal myfyrwyr rhag dewis y prifysgolion hyn
  • gwerthuso’r mentrau a’r rhaglenni sy’n annog myfyrwyr i ymgeisio am le yn Oxbridge
  • pwysleisio pwysigrwydd uchelgais a chyrhaeddiad
  • gwella dealltwriaeth o’r hyn y mae astudio yn Oxbridge yn ei olygu, a’r manteision sydd i’w cael o astudio yn y sefydliadau hyn
  • nodi’r ystyriaethau ar gyfer polisi Llywodraeth Cymru
  • llunio argymhellion ar gyfer cynyddu’r niferoedd sy’n ymgeisio ac sy’n cael eu derbyn.

Rhoddwyd adroddiad interim i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau ym mis Rhagfyr 2013, a chyhoeddwyd yr adroddiad terfynol ym mis Mehefin 2014. Mae’r ddau adroddiad i’w gweld ar y dudalen adroddiad terfynol.