Skip to content

Cwestiynau Cyffredin

Gobeithiwn y bydd yr adran ganlynol yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych ynglŷn â chymryd rhan yn Rhwydwaith Seren.

Myfyrwyr

A allaf wneud cais i fod yn Rhwydwaith Seren?

Na allwch. Bydd athrawon mewn ysgolion a cholegau sy’n rhan o ganolfan Seren yn amlygu myfyrwyr i gymryd rhan yn y rhaglen. Nid yw rhai ysgolion a cholegau wedi’u cysylltu â chanolfan Seren eto; bydd canolfannau ychwanegol yn cael eu cyflwyno drwy gydol 2015-16.

Pryd byddaf yn gwybod a ydwyf yn Rhwydwaith Seren?

Bydd athrawon yn cysylltu â’u myfyrwyr Blwyddyn 12 ym mis Medi neu’n gynnar ym mis Hydref.

Pam ydw i wedi cael fy newis ar gyfer Rhwydwaith Seren?

Fe’ch gwahoddwyd i ymuno â Rhwydwaith Seren oherwydd chi yw un o’r bobl ifanc ddisgleiriaf yng Nghymru! Mae eich athrawon eisiau eich helpu i gyflawni eich potensial llawn, ar lefel Safon Uwch ac yn y brifysgol.

Beth fyddaf yn ei gael ohono?

Byddwch yn cael:

  • mynediad uniongyrchol at brifysgolion blaenllaw
  • y cyfle i weithio y tu hwnt i’r cwricwlwm Safon Uwch
  • cymorth pwnc gan athrawon yn eich ardal
  • grŵp cyfoed o fyfyrwyr eraill
  • gwybodaeth a chyngor ynglŷn ag ymgeisio i brifysgolion.

Faint o amser y bydd yn ei gymryd?

Bydd gan bob canolfan amserlen wahanol o weithgareddau, felly bydd yr ymrwymiad amser yn amrywio rhwng canolfannau. Bydd gweithdai a gweithgareddau’n cymryd ychydig oriau y mis, ond bydd rhestrau darllen a gweithgareddau dilynol ar gael i chi yn eich amser eich hun.

Rhieni

A oes rhaid i mi dalu i’m plentyn gymryd rhan yn Rhwydwaith Seren?

Mae bod yn rhan o Rwydwaith Seren yn rhad ac am ddim i’ch plentyn. Darperir gweithgareddau’n lleol heb unrhyw gost. Gallai costau godi weithiau ar gyfer teithiau i brifysgolion, ond rydym am sicrhau nad yw unrhyw fyfyriwr yn cael ei atal rhag cymryd rhan oherwydd amgylchiadau ariannol. Gallai cyllid ychwanegol fod ar gael lle y bo’r angen – siaradwch â chydgysylltydd eich canolfan i gael rhagor o wybodaeth.

Sut caiff fy mhlentyn ei ddewis?

Mae gan bob canolfan ei pholisi dethol ei hun, a gynlluniwyd i amlygu cyflawnwyr uchel yng nghyd-destun yr amgylchedd addysgol lleol. Cysylltwch â chydgysylltydd eich canolfan i gael rhagor o fanylion am y broses ddethol ar gyfer eich canolfan leol.

Pam nad yw fy mhlentyn wedi cael ei ddewis ar gyfer Rhwydwaith Seren?

Os ydych yn credu y dylai eich plentyn fod wedi cael ei wahodd i ymuno â’r rhwydwaith ond nid ydych wedi clywed unrhyw beth, siaradwch â chydgysylltydd eich canolfan a fydd yn gallu ateb unrhyw ymholiadau.

Sut bydd fy mhlentyn yn cyrraedd cyfarfodydd canolfan rhanbarthol?

Bydd y trefniadau ar gyfer pob canolfan yn amrywio yn unol â maint a daearyddiaeth y ganolfan. Bydd gan bob canolfan nifer o fyfyrwyr yn teithio i gyfarfodydd o’r un ysgol neu goleg, felly fe allai cyfleoedd fod ar gael i rannu lifft. Mae’n bosibl y darperir trafnidiaeth i weithgareddau, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Cysylltwch â chydgysylltydd eich canolfan leol i gael gwybodaeth benodol.

A oes gennyf ganolfan leol?

Pan fydd y rhwydwaith wedi’i roi ar waith yn llawn erbyn yr haf 2016, bydd canolfan Seren leol ar gael i bob myfyriwr cymwys yng Nghymru. Bydd pum canolfan yn lansio ym mis Medi 2015 a bydd mwy yn cael eu cyflwyno drwy gydol y flwyddyn academaidd. Gallwch ddod o hyd i’ch canolfan agosaf yma

Beth fydd bod yn rhan o Rwydwaith Seren yn ei olygu?

Os yw’ch plentyn yn cael ei wahodd i fod yn rhan o Rwydwaith Seren, bydd yn rhan o grŵp dethol o fyfyrwyr sy’n cael cynnig rhaglen gymorth â phwyslais academaidd a gynlluniwyd i’w herio a’u helpu i gyflawni eu potensial llawn.

A fydd hyn yn rhoi mwy o bwysau ar fy mhlentyn ar adeg sydd eisoes yn heriol?

Diben Rhwydwaith Seren yw darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ar adeg pan fo angen iddynt wneud penderfyniadau mawr am eu dyfodol. Mae’r rhwydwaith yno i leihau pryder ynglŷn â’r broses ymgeisio i’r brifysgol a sicrhau bod myfyrwyr disgleiriaf Cymru yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu potensial llawn.

Athrawon

Sut gallaf ddethol myfyrwyr ar gyfer Rhwydwaith Seren?

Cydgysylltir y broses hon trwy eich canolfan leol a byddwch yn cael y data a’r offer sydd eu hangen i recriwtio eich cronfa o fyfyrwyr ar gyfer y rhwydwaith.

Sut gallaf wahodd myfyrwyr i ymuno â’r rhwydwaith?

Bydd gan bob canolfan lythyrau enghreifftiol a gwaith papur a anfonir at fyfyrwyr a ddewisir.

A allaf weithio ar fy natblygiad personol proffesiynol fy hun trwy gymryd rhan yn Rhwydwaith Seren?

Mae gwirfoddoli ar gyfer y ganolfan yn brofiad gwerth chweil ynddo’i hun, ond bydd hefyd yn ychwanegu profiad gwerthfawr at eich CV. Fe allai fod cyfleoedd i ddilyn pwyntiau datblygiad proffesiynol parhaus trwy’r gwaith hwn, ond mae hyn yn ôl disgresiwn eich ysgol neu’ch coleg eich hun.

Faint o amser ychwanegol y bydd angen i mi ei ymrwymo i’r rhwydwaith?

Chi piau’r dewis. Gallech gyflwyno gweithdy untro neu ymrwymo i gyfres o ddosbarthiadau ar ôl ysgol, neu gallech wirfoddoli i fynd ar ymweliad â phrifysgol. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i gynorthwyo canolfan Seren, siaradwch â chydgysylltydd eich canolfan leol i drafod y rhaglen yn eich ardal chi.

A fydd angen unrhyw adnoddau ychwanegol arnaf i gynorthwyo myfyrwyr ar Rwydwaith Seren?

Bydd eich canolfan leol yn darparu’r holl adnoddau sydd eu hangen arnoch, fel llythyrau gwahodd enghreifftiol a deunyddiau ategol. 

Pam rydych chi’n targedu 30 prifysgol Ymddiriedolaeth Sutton?

Sefydlwyd Rhwydwaith Seren i helpu mwy o fyfyrwyr o Gymru i gael mynediad at brifysgolion mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig, lle y cânt eu tangynrychioli ar hyn o bryd o gymharu â gweddill y Deyrnas Unedig. Byddwn yn gweithio gyda myfyrwyr disgleiriaf Cymru i’w helpu i gyflawni eu potensial llawn a, gobeithio, sicrhau eu lle yn y prifysgolion blaenllaw hyn.

Beth am y myfyrwyr sy’n cael trafferth yn academaidd? Pam nad ydym yn canolbwyntio arnyn nhw?

Mae pob myfyriwr o Gymru yn haeddu cyflawni ei botensial, felly mae ysgolion a cholegau’n cynnig rhaglenni cymorth ac ymyriadau helaeth i lawer o wahanol grwpiau o fyfyrwyr. Mae Rhwydwaith Seren yn darparu cymorth wedi’i deilwra i gyflawnwyr uchel academaidd.

A all fy ysgol i fod yn rhan o Rwydwaith Seren?

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i fod yn rhan o’r Rhwydwaith: os nad oes canolfan wedi’i sefydlu yn eich ardal chi eto, bydd cynlluniau’n cael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. 

Cynfyfyrwyr

Roeddwn i’n fyfyriwr yn un o’r prifysgolion hyn. Sut gallaf gymryd rhan?

Byddwn yn lansio ymgyrch cynfyfyrwyr yn gynnar yn 2016. Gweler ein tudalennau cynfyfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth a chofrestru i dderbyn diweddariadau.

Cydgysylltwyr Canolfan

Sut gallwn ddod o hyd i leoliad ar gyfer cyfarfodydd canolfan?

Bydd hyn yn wahanol i bob canolfan sy’n cymryd rhan, a phartneriaid y ganolfan sy’n gyfrifol am wneud y penderfyniad. Gallech gylchdroi’r lleoliad ar gyfer pob cyfarfod er mwyn defnyddio cyfleusterau gwahanol ysgolion a cholegau, neu gallech benderfynu ar un pwynt cyfarfod canolog oherwydd ei fod yn gweddu’n well i bawb sy’n cymryd rhan.

Sut gallwn ddysgu o ganolfannau eraill?

Bydd y tîm canolog yn rhannu newyddion ynglŷn ag arfer gorau â phob canolfan er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu gweithio i’r un lefel. Cynhelir cynhadledd athrawon ym mis Rhagfyr 2015.

Prifysgolion

Pam dylem ni gymryd rhan yn hyn?

Mae gan Gymru’r myfyrwyr academaidd ddawnus y mae prifysgolion blaenllaw eisiau eu recriwtio. Mae Rhwydwaith Seren yn rhoi cyfle i brifysgolion weithio gyda grwpiau mawr o gyflawnwyr uchel o fewn rhanbarth daearyddol - bydd hyn yn sicrhau bod eich adnoddau’n cael yr effaith fwyaf posibl ac yn eich rhoi mewn cysylltiad uniongyrchol â’ch cynulleidfa darged.

Sut bydd prifysgolion yn elwa ar fod yn rhan o Rwydwaith Seren?

Bydd eich cyllideb allgymorth yn mynd ymhellach oherwydd bydd eich amser teithio’n llai. Gallwch deilwra’ch gweithgareddau yn fwy a byddwch yn gweithio mewn partneriaeth ag athrawon, yn hytrach na darparu gwasanaeth yn unig. Bydd hefyd yn caniatáu i chi ffurfio perthnasoedd â mwy o ysgolion yng Nghymru er mwyn eich helpu i gyrraedd mwy o bobl ifanc ddawnus o Gymru yn y dyfodol.