Skip to content

Addysg bellach cymorth ariannol i fyfyrwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gall addysg bellach olygu dysgu sgiliau sylfaenol fel rhifedd a llythrennedd, neu hyfforddiant sy’n gysylltiedig â gwaith ar gyfer masnach a diwydiant.

Caiff ei darparu gan golegau lleol neu ysgolion fel arfer, a gall arwain at addysg uwch neu brifysgol.

Mae addysg bellach yn cyfeirio at astudiaethau ar ôl 16 oed fel arfer. Mae cyllid ar gael i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd addysg bellach.

Os ydych rhwng 16-18 oed, ni fydd yn rhaid i chi dalu eich ffioedd dysgu fel arfer, ac mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg.  

Mae rhai awdurdodau lleol hefyd yn darparu eu cymorth eu hunain ar gyfer dysgwyr.

Os ydych yn 19 oed neu’n hŷn ac yn astudio’n llawnamser, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd dysgu. Mae’r rhan fwyaf o golegau addysg bellach yn cynnig dysgu am ddim neu ostyngiad i ddysgwyr o deuluoedd incwm isel, dysgwyr anabl neu ddysgwyr sy’n cael budd-daliadau.

Mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael Grant Dysgu’r Lywodraeth Cymru (dolen allanol).

Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol

Os ydych yn 18 oed neu’n hŷn, gallwch wneud cais am Fenthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol (PCDL) os nad ydych yn gymwys i gael unrhyw gymorth arall.

Gallwch fenthyca unrhyw swm rhwng £300 a £10,000 os yw’ch cwrs yn un galwedigaethol - sy’n golygu y gall roi cymorth i chi gyda’ch gyrfa. Mae’r benthyciad yn talu hyd at 80% o ffioedd eich cwrs (neu 100% os buoch yn ddi-waith am dri mis neu ragor) yn ogystal â chostau llyfrau neu ddeunyddiau dysgu eraill.

Y Llywodraeth sydd yn talu’r llog wrth i chi ddysgu ac nid ydych yn cychwyn ad-dalu’r benthyciad hyd nes i chi orffen y cwrs.  Mae’n werth ystyried y benthyciad os nad ydych yn gymwys am fathau eraill o gymorth.

Am ragor o wybodaeth a chyngor, ffoniwch ar 0800 100 900 neu ewch i wefan Gyrfa Cymru (dolen allanol).

Addysg bellach ran-amser

Os ydych yn 19 oed neu’n hŷn ac yn astudio’n rhan-amser, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd dysgu. Mae’r rhan fwyaf o golegau addysg bellach yn cynnig dysgu am ddim neu ostyngiad i ddysgwyr o deuluoedd incwm isel, dysgwyr anabl neu ddysgwyr sy’n cael budd-daliadau.

Os cewch anawsterau ariannol yn ystod eich astudiaethau, mae’n bosibl y bydd eich coleg yn gallu eich helpu. Os byddwch yn wynebu sefyllfa o’r fath, cysylltwch â’ch coleg i weld os gallant eich helpu.

Os ydych yn astudio cwrs rhan-amser am fwy na 275 awr y flwyddyn, mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael Grant Dysgu’r Lywodraeth Cymru.

Os ydych yn ddi-waith ac yn astudio’n rhan-amser, mae’n bosibl y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael Lwfans Ceisio Gwaith. Rhaid bod eich cwrs yn llai na 16 awr yr wythnos, a bydd angen i chi ddangos eich bod yn dal ar gael i weithio. Dylech gadarnhau hyn â’ch Canolfan Byd Gwaith leol.

Cymorth Gofal Plant

Os ydych mewn Addysg bellach ac yn astudio mewn sefydliad neu goleg yng Nghymru, gellwch wneud cais am gymorth oddi wrth y Gronfa Ariannol Wrth Gefn.  Dyle myfyrwyr sy’n astudio yn Lloegr cysylltu eu prifysgol neu goleg am ragor o wybodaeth.

Os ydych ar gwrs dysgu yn y gwaith,  gellwch wneud cais am gymorth oddi wrth y darparwr dysgu ble'r ydych yn astudio. Os ydych yn aros yn yr ysgol neu'n dysgu yn y gymuned, dylech wneud cais am gymorth oddi wrth y cyngor lleol ble'r ydych yn astudio.

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd  lleol ym mhob awdurdod lleol yn gallu cynorthwyo rhieni/gofalwyr i ddarganfod gofal plant priodol a gwasanaethau eraill.

Costau Teithio

Os ydych angen help i gyrraedd a dychwelyd adref o leoliad dysgu, neu angen teithio fel rhan o'ch cwrs mae'n bosib y byddwch yn cymhwyso ar gyfer cludiant cymorthdaledig neu gludiant am ddim.

Os ydych dros 16 ac yn aros yn yr ysgol byddwch fel arfer yn cymhwyso os ydych yn byw yn nalgylch yr ysgol ond angen teithio mwy na phellter penodedig i gyrraedd yr ysgol.

Os ydych rhwng 16-19 oed ac yn astudio llawn amser mewn coleg addysg bellach, byddwch fel arfer yn cymhwyso am gludiant am ddim. Os ydych yn 19 oed neu drosodd neu'n astudio rhan amser mae'n bosib y byddwch hefyd yn cymhwyso ar gyfer cludiant cymorthdaledig neu am ddim.
 
Gofynnwch am ragor o fanylion gan y swyddog lles myfyrwyr ble bynnag yr ydych yn dysgu neu'n bwriadu dysgu.