Skip to content

Addysg bellach

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Polisïau ôl-16.

Dolenni perthnasol

Mae adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn yn archwilio materion fel y cymhlethdod cynyddol, y dyblygu a'r bylchau yn y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.
Adolygiad o weithrediad y Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014.
Ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Addysg yng Nghymru (Cenhadaeth ein cenedl)
Mae’r fframwaith hwn yn anelu at leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Mae addysg bellach yng Nghymru yn sector amrywiol ei natur sy’n cynnig ystod eang o gymwysterau i ddysgwyr o bob oed.

Caiff y ddarpariaeth ei chynnig drwy roi ar waith Cymwys am Oes, y Cynllun Gweithredu Sgiliau a’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. Ceir yn y ddogfen 'Cymwys am Oes' ein gweledigaeth dros y tymor hir ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed. Ceir yn y Cynllun Gweithredu Sgiliau weledigaeth dros gyfnod o 10 mlynedd ar gyfer datblygu cenedl o bobl sydd â sgiliau ar lefel yn uwch. Pwyslais y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yw sicrhau dilyniant gan alluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial.

Yn dilyn cyflwyno’r Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) 2014, rhoddwyd rhyddid a hyblygrwydd newydd i sefydliadau. Yn sgil hyn, gwelwyd perthynas waith newydd yn datblygu â Llywodraeth Cymru drwy sicrhau bod colegau’n darparu addysg bellach effeithiol yn eu cymunedau. Cafodd Cod newydd ar gyfer colegau addysg bellach ei gyhoeddi er mwyn hyrwyddo ymddiriedaeth yn eu systemau llywodraethu wrth iddynt symud i gyfnod newydd o annibyniaeth. Roedd y Cod a gydlynwyd ar ran y sector gan elusen addysgol ColegauCymru, yn amlinellu gwerthoedd a disgwyliadau cytûn systemau da o lywodraethu colegau o dan eu statws cyfreithiol newydd fel sefydliadau dielw sy’n bodoli i wasanaethau’r cyhoedd.

Colegau Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n cynrychioli Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru. O ganlyniad i gwblhau’n llwyddiannus yr agenda drawsnewid y mae yna bellach 14 sefydliad yng Nghymru. Mae gan y sefydliadau hyn rôl hollbwysig i’w chwarae yn y gwaith o gyflawni blaenoriaethau Gweinidogol ar gyfer y sector.

Mae rôl bwysig i’r sector Addysg Bellach yn y gwaith o adeiladu capasiti economaidd a helpu i godi dyheadau a lefelau cyrhaeddiad drwy ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ystyrlon. Mae’r sector mewn lle unigryw i gyflwyno’r agenda hon, ehangu mynediad i addysg alwedigaethol ac addysg uwch, rhoi ail gyfle yn y byd addysg i’r rheini na wnaeth lwyddo i fanteisio ar eu cyfleoedd yn yr ysgol ac ymateb i anghenion newidiol cyflogwyr mewn perthynas â’r problemau sy’n eu hwynebu o ran sgiliau.

Mae’r sector yn cael ei annog i weithio’n agos ag ysgolion, awdurdodau lleol, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill megis y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol er mwyn rhagweld yr angen am sgiliau yn y dyfodol, drwy ganolbwyntio ar y sectorau twf â blaenoriaeth a nodwyd yn y rhanbarthau a thrwy alinio’r rhaglenni’r dysgu i’r anghenion hynny. Caiff hyn ei wneud yn unol â 'Symud Cymru Ymlaen' sy’n amlinellu ein cynlluniau i ddatblygu partneriaethau agosach a fydd yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr ac yn eu galluogi i fynd ymlaen at y dyfodol.