Skip to content

Proffil y Cyfnod Sylfaen

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cefnogaeth ar gyfer asesu dysgu a datblygiad plant yn ystod y Cyfnod Sylfaen.

Mae Proffil y Cyfnod Sylfaen yn cefnogi asesiadau cyfunol ar adegau statudol ac yn darparu dull cyson yn genedlaethol o sgorio deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a rhoi data cynnydd. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio fel asesiad sylfaenol statudol o fis Medi 2015.

Bydd yn asesu galluoedd a datblygiad plant mewn 4 Maes Dysgu:

  • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
  • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (i’w diwygio ym mis Medi 2015 i gynnwys cydran llythrennedd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh)) 
  • Datblygiad Mathemategol (i’w ddiwygio i gynnwys cydran  rhifedd y FfLlRh)
  • Datblygiad Corfforol.

Bydd yr asesiad yn defnyddio sesiynau arsylwi ac asesiadau ffurfiannol.

Fel rhan allweddol o Fframwaith Datblygu ac Asesu’r Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru, mae Proffil y Cyfnod Sylfaen  wedi cael ei gynllunio i gyd-fynd ag asesiadau a gynhelir gan weithwyr iechyd proffesiynol. Mae hefyd yn helpu i nodi’n gynnar unrhyw oedi posibl o ran datblygiad, anghenion addysgol arbennig neu anghenion dysgu ychwanegol. Bydd hyn yn sicrhau bod cefnogaeth yn cael ei roi i’r plant sydd ei hangen.

Mae deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a nodir ym Mhroffil y Cyfnod Sylfaen yn adlewyrchu'r sgiliau a fynegwyd yn y Meysydd Dysgu diwygiedig (gan gynnwys y FfLlRh) ar gyfer Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu a Datblygiad Mathemategol (statudol o fis Medi 2015) a'r rhai ar gyfer Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol a Datblygiad Corfforol (a gyhoeddwyd yn 2008).

Nodwch: mae'r geiriad mewn 4 ffrâm sgil wedi'i ddiwygio yn dilyn dadansoddiad o adborth a gasglwyd trwy arolwg o ymarferwyr. Mae hyn ar gyfer eglurhad yn unig ac nid oes unrhyw fwriad gwneud unrhyw newidiadau sylfaenol i gofnodi canlyniadau. Mae'r 4 ffrâm sgil a ddiwygiwyd i gyd o fewn y Proffil Cryno: Llafaredd - Ymwybyddiaeth Ffonolegol; Adrodd a Dilyniannu Rhifau; Patrwm; a Siâp.

Animeiddiad

Lluniwyd fideo byr i gyd-fynd â Phroffil y Cyfnod Sylfaen er mwyn egluro ymhellach.