Skip to content

Y Cyfnod Sylfaen

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cyfnod Sylfaen.

Dolenni perthnasol

Mae gwerthusiad tair blynedd annibynnol ar y Cyfnod Sylfaen yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.
Bwriadwn gynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant am ddim i rieni yng Nghymru sydd â phlant 3 a 4 oed ac sy’n gweithio, a hynny am 48 wythnos o’r flwyddyn.
Prif nod y cynllun peilot oedd archwilio ffyrdd o gynyddu hyblygrwydd wrth ddarparu’r Cyfnod Sylfaen.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Y cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 mlwydd oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.

Mae'n annog plant i fod yn greadigol ac i ddefnyddio eu dychymyg ac mae'n sicrhau bod dysgu yn fwy difyr ac effeithiol.

Bydd plant yn cael cyfleoedd i archwilio’r byd o’u cwmpas a deall sut mae pethau’n gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy’n berthnasol i’w cam datblygu. Byddant yn cael eu herio drwy weithgareddau ymarferol ac yn datblygu eu syniadau gyda chwestiynau penagored. Bydd plant yn cael eu hannog i ymchwilio i gysyniadau a rhannu syniadau ar gyfer datrys problemau.

Mae 7 Maes Dysgu i'r Cyfnod Sylfaen sy'n cael eu cyflwyno drwy weithgareddau ymarferol a phrofiadau dysgu gweithredol o dan do ac allan yn yr awyr agored. Dyma'r Meysydd Dysgu:

  • datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol
  • sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu
  • datblygiad mathemategol
  • datblygu'r gymraeg
  • gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
  • datblygiad corfforol
  • datblygiad creadigol.

Canllawiau i ymarferwyr

Mae canllawiau a deunyddiau hyfforddi  (dolen allanol) i helpu i ddarparu’r Cyfnod Sylfaen ar gael ar wefan Dysgu Cymru.