Skip to content

Adolygu gweithgareddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn mis Awst 2016 sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i adolygu gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Roedd gweithgaredd y grŵp yn ymateb i ymrwymiad o fewn rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y 5 mlynedd nesaf; Symud Cymru Ymlaen i archwilio’r posibilrwydd o ehangu cylch gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys addysg bellach.

Fel rhan o’i gylch gorchwyl roedd y grŵp yn ystyried y canlynol:

  • A yw model a strwythur presennol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn briodol ac yn addas at y diben o hyrwyddo a datblygu darpariaeth cyfrwng-Cymraeg AU o 2017 ymlaen. Os nad yw, dylid diffinio rôl, gweithgareddau a strwythur y Coleg (neu endid arall) i’r dyfodol, gan roi ystyriaeth lawn i werth am arian a chynaladwyedd.
  • Yr opsiynau i’r dyfodol ar gyfer cyllido’r Coleg.
  • Cynaladwyedd y berthynas rhwng y Coleg a sefydliadau AU yng Nghymru.
  • A ddylai cylch gwaith y Coleg ymestyn i gynnwys y sector ôl -16 (addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith), ac os dylid, cynnig opsiynau posib ar sut i symud ymlaen gyda hyn.
  • Rôl y Coleg mewn ymateb i argymhellion adolygiad Diamond a datblygiadau polisi diweddar eraill.

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol y grŵp ar 25 Gorffennaf.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi ystyried yr argymhellion ac wedi cyhoeddi ymateb.